En eller flere avkjørsler

Alle eiendommer skal i utgangspunktet ha kjøreatkomst fra offentlig vei med én avkjørsel. Det kan unntaksvis tillates flere avkjørsler, dersom det foreligger særlige grunner.

Utforming

Avkjørselen må oppfylle grunnleggende krav som frisikt, maksimal bredde, stigningsforhold og snuplass på egen grunn.
Se kommunens veinorm for mer informasjon.

Kommunal vei
Søknad om avkjørsel fra kommunal vei behandles av Alta kommune v/kommunalteknikk.

Dersom avkjørsel er vist i reguleringsplan, med for eksempel avkjøringspiler, er tillatelse gitt, og du trenger du ikke å søke så lenge du ikke endrer plasseringen vesentlig (+/- 2m), men dersom du skal endre en regulert adkomsten utover (+/- 2m) må den søkes og søknaden sendes til Alta kommune v /byggesak.


Riks- og fylkesveier
Søknad om avkjørsel fra riksveier behandles av Statens Vegvesen. Søknad om avkjørsel fra fylkesveier behandles av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Søknad

Vi anbefaler at du søker om ny eller endret via Statens Vegvesens digitale søknadsløsning.

I søknaden oppgir du hvilken eiendom det gjelder, og markerer i kartet hvilken vei det søkes avkjørsel fra. Løsningen henter automatisk relevante opplysninger som veistatus og planstatus for området for adressen det gjelder, og sørger for at søknaden automatisk sendes til rette myndighet.

Vurdering av søknad

Søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens funksjon (hva den skal brukes til). I regulerte områder behandles avkjørselssøknad som mindre vesentlig reguleringsendring, eller som en dispensasjonssøknad iht. Plan- og bygningsloven. I uregulerte områder behandles avkjørselssøknad etter Veglovens § 40.

Vedtaket i saken vil du motta i din digitale meldingsboks. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt per post.