Man kan oppnå begge deler hvis man hugger skogen i området på riktig måte. Kanskje holder det med å (stammekviste) hugge de nederste greinene på treet inntil halve treets lengde. Kombineres dette med tynning hvor de peneste og retteste trærne står igjen så kan man oppnå utsikt ved å se under trekrona og mellom stammene. Samtidig vil treet skjerme for kald og sur vindt når høst og vinterstormene setter inn og fugler og annet liv vil fortsatt beholde seg i området.

Husk
Unngå hogst og skogskjøtsel i hekke og yngletida. Vi må ikke glemme at skogen er fødestua og spisskammerset til fugler og dyr i vår fauna. Dette skal vi forvalte på en god og bærekraftig måte.

Nøkkeltall for skogen i Alta
Totalareal 3845 km²
Vernede landarealer 305 km²
Skogkledt areal 752 km²
Skogvern 11 km²
Produktivt barskogareal (taksert) 61 km²
Produktivt lauvskogareal (taksert) 51 km²
Nyttbare skogarealer (ikke taksert) 150 km²

Tilvekst/år barskog 9700 m3
Tilvekst/år lauvskog 24600 m3
Gj.snitt prod.evne m3/daa/år 0,2 m3

Stående volum 504835 m3
Årlig hogst barskog 4700 m3
Årlig hogst lauvskog 4600 m3

Antatt vedforbruk 8500 m3
Innkjøpt vedvirke (2010) 3900 m3
Hogd og innkjøpt vedvirke til energi/år 23,6 Gwh

Karbonlager i skog 2343500 tonn
Karbonbinding / år 70000 tonn

Årlig verdi av tilveksten i barskog 4 mill
Årlig verdi av tilveksten i lauvskog 5 mill
Årlig verdi til energi (50 øre/kwt) 12 mill
Årlig verdi av elg (levert slakteri) 0,5 mill