Gjeldende regler

Barn og unge i skolepliktig alder har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Plikten til grunnskoleopplæring varer fra det kalenderåret barnet fyller 6 år til barnet har fullført det tiende året.

Opplæringsloven gir foreldre rett til å gi opplæring til egne barn. Opplæringen som gis hjemme skal være tilsvarende opplæringen som gis på skolen.

Elevens rett til spesialundervisning, vurdering og gratis skolemateriell bortfaller. Eleven får ikke vitnemål med karakterer.

Privat hjemmeundervisning krever ikke forhåndsgodkjenning og det er ikke nødvendig å søke om dette. Foreldre melde fra i god tid til sin nærskole før de starter opp med opplæringen av egne barn. Nærskolen må melde dette videre til oppvekstadministrasjonen. Dette da det er viktig å planlegge det faglige innholdet og tilsynet før hjemmeopplæringen starter.

Fra 01.08.2024 trer ny opplæringslov i kraft der privat hjemmeundervisning blir byttet ut med privat grunnskoleopplæring, hjemlet i § 22-5.

I lov om grunnskolen og den videregående opplæringen blir privat hjemmeundervisning særskilt nevnt i § 2-13 og § 14-3:

Kommunens tilsyn

Rektor har delegert ansvar for å føre tilsyn med privat grunnskoleopplæring. Det betyr at en ansatt ved skolen vil føre to tilsyn med elevens private opplæring i løpet av skoleåret. Det første tilsynet skal gjøres innen tre måneder etter oppstart av skoleåret.

Tilsynet kan inneholde:

  • Kartleggingsprøver
  • Samtale/muntlige prøver
  • Skriftlige prøver i aktuelle fag/fagområder
  • Vurdering av ulike elevarbeider
  • Samtale med foresatte
  • Innkalling til særskilte prøver
  • Skolen skal skrive rapport til foreldrene fra tilsynet

Samarbeid skole - hjem

Privat grunnskoleopplæring og tilsyn krever et godt samarbeid.

Dersom skolen ikke får gjennomført tilsyn på en forsvarlig måte, eller kommer til at privat grunnskoleopplæring ikke oppfyller betingelsene for undervisningen, skal det fattes vedtak om at barnet skal gå i ordinær skole.

Les mer om privat hjemmeundervisning på Norsk hjemmeundervisningsforbund