Hva er psykososialt kriseteam i Alta?
Psykososialt kriseteam er et supplement til det ordinære hjelpeapparat i en akutt/tidsavgrenset periode, frem til første virkedag.
 
Alta kommunes psykososiale kriseteam skal tilby psykososial førstehjelp når flere personer er involvert ved uventende og voldsomme dødsfall, og ved større ulykker med alvorlige personskader/død. 
 
Det kan være: 
- Alvorlige ulykker, brann, naturkatastrofer (som flom og ras).
- Alvorlige hendelser som rammer eller involverer barn/unge.
- Uventet eller voldsom død, selvpåført død.
- Personer eller grupper som har vært eksponert for traumatiserende sanseinntrykk eller opplevd å være truet på livet.
- Savnede eller pårørende til savnede.
 
Hvordan komme i kontakt med psykososialt kriseteam?
Ved behov for psykososialt kriseteam aktiveres det av legevakten.
 
Legevakten kan kontaktes på telefon: 116 117.
 
Hvem består kriseteam av?
I dag har vi 14 medlemmer og faglig ansvarlig leder. 
 
Medlemmene har ulike profesjoner og ansatt internt og eksternt (psykolog, sykepleiere, vernepleiere, lærere, sosionomer, barnevernspedagog og ambulansearbeidere).
 
Hva gjør vi? 
Målet med oppfølgingen er å fremme mestring i en akutt fase, opprettholde sosial fungering og bidra til at reaksjoner og symptomer dempes.
 
Oppfølgingen skal bidra til å mobilisere nettverk, forebygge framtidige helse- og sosiale problemer.
 
Psykososialt kriseteam skal aktivt henvende seg til de rammede og tilby støtte og bistand i en tidlig fase. 
 
Oppfølging
Psykososialt kriseteam følger opp pasienter/pårørende fram til første virkedag og fastlege kan ta over videre oppfølging, dersom det er behov for det. For noen kan det også være aktuelt å kontakte bedriftshelsetjeneste, helsesykepleier på skolen, sosiale støtteordninger på høyskole / universitet, evt. be om en ekstra time dersom man allerede går til behandling i hos samtaleterapeut eller psykolog.
 
Kriseledelse
Ved større hendelser, ulykker og katastrofer vil kommunens kriseledelse aktiveres. 
 
Kriseledelsen består av ordfører, rådmannens lederteam, kommuneoverlege, havnefogd og sekretæriatspersonell.
 
Ved hendelser av mindre omfang kan psykososialt kriseteam aktiveres.