Hvilke tiltak kan du få tilskudd for?

Tilskuddsordningen gjelder følgende tiltak:

* Reduksjon av forurensning 
Dette er tiltak som reduserer tap eller risiko for tap av næringsstoffer, partikler og andre forurensende utslipp til jord, avrenning til vann eller utslipp til luft fra jordbruksarealer, fôr eller gjødsel. Slike tiltak kan for eksempel være utbedring av hydrotekniske anlegg (eldre lukkingsanlegg med mer) og andre tiltak for å reduser forurensingen som for eksempel fangdammer. Det kan også gjelde planteverntiltak.

* Ivaretakelse av natur- og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap

Dette er tiltak som:

a. ivaretar biologisk mangfold med arter og naturtyper som er knyttet til, eller formet av jordbrukets arealbruk og driftsformer, for eksempel rydding og istandsetting av gjengrodd slåttemark, fjerning av fremmede skadelige arter og tiltak for å ivareta pollinerende insekt. 

b. ivaretar kulturminner, kulturmiljøer og viderefører kulturarv (kunnskap, tradisjoner og teknikker). Dette kan for eksempel være istandsetting av verneverdige bygninger eller sikring av andre kulturminner

c. ivaretar mulighet for opplevelser, friluftsliv og et variert landskapsbilde, for eksempel tilrettelegging for ferdsel og tiltak for å ivareta gammel kulturmark.

* Miljøtiltak utover vanlig jordbruksdrift

Dette er miljøtiltak som innebærer en ekstra innsats og som det er forbundet særlige kostnader med, for eksempel omlegging til, eller videreføring av, en driftsform som er egnet til å ivareta spesielle miljøverdier. Å følge lovpålagte miljøkrav regnes som en del av den ordinære jordbruksdriften, og det skal ikke innvilges SMIL-tilskudd for slike tiltak. Alminnelig jordarbeiding knyttet til eksisterende drift, vil i hovedsak ikke være tilskuddsberettiget etter ordningen.

* Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt

Tilskuddet kan innvilges til prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging for å gjennomføre konkrete miljøtiltak, for eksempel det å legge forholdene til rette for større helhetlige miljøprosjekter over større områder (knyttet til et vassdrag eller ei grend mv.. Slike prosjekter skal lede fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak.

For mer informasjon om hvilke arealer og hvilke type tiltak som er berettiget tilskudd, prioriteringer, satser m.m. i din kommune, se kommunens retningslinjer for tilskuddet og kommunens utlysning. 

Kort om tilskuddsordningen

Formål

Tilskuddsordningens formål er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Krav til eiendommen

Eiendom der tiltaket gjennomføres, må være en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen.  Hvis søker ikke selv eier eiendommen som tiltaket gjennomføres på, må det foreligge en skriftlig tillatelse fra grunneier og eventuelle berørte rettighetshavere.

Type tiltak

Tilskuddsberettigede tiltak kan være enkeltstående eller et større fellestiltak som berører flere aktører og/eller eiendommer. Ved søknad om fellestiltak eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med flere aktører, skal en deltaker stå som ansvarlig søker, og søke på vegne av alle deltakerne. De andre deltakerne må gi skriftlig fullmakt til søker. 

Tidsfrist

Tiltaket skal gjennomføres innen tre år fra tilskuddet er innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist i tilskuddsvedtaket. Kommunen kan etter søknad forlenge fristen til maksimalt fem år.

Påbegynt/sluttført tiltak

Det innvilges normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført.

Adgangen til å sette vilkår

Kommunen kan sette egne vilkår til det enkelte prosjektet/tiltaket. Vilkårene skal fremkomme i vedtaket om tilskudd.

Søknad

Du må sende søknad om tilskudd digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Søknadsskjemaet finnes på Landbruksdirektoratets nettsider . Landbruksdirektoratet har utarbeidet informasjon om innlogging i Altinn og instruksjonsfilm som viser steg for steg hvordan du fyller ut den elektroniske søknaden.

Hvis det kreves vedlegg til søknaden, må du legge dem ved når du søker. Bruk gjerne NIBIOs gårdskart for å tegne og lage PDF-dokument som kan lastes opp. Gjør deg kjent med kartet og vurder om tiltaket kan være i konflikt med kjente kulturminner eller naturverdier, eventuelt andre miljømessige forhold. Andre relevante vedlegg kan være:

* eventuelle detaljerte pristilbud fra for eksempel håndverker eller entreprenør

* bilder som forteller noe om tilstanden til arealet/bygningen/objekter før tiltaket settes i gang

* arbeidstegninger som beskriver materialer og metoder, samt bilder av objektet/arealet

* skriftlig godkjenning fra grunneier hvis du selv ikke er eier av eiendommen der tiltaket gjennomføres

* gjødslingsplan der dette er pålagt

* plantevernjournal der dette er pålagt

* uttalelser fra fagfolk som anbefaler tiltaket

* skjøtselsplaner og tilstandsregistreringer

* bekreftelse fra andre finansieringskilder.

Når søknaden er sendt, får du en bekreftelse i Altinn eller på Digipost om at den er mottatt hos kommunen. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for SMIL-tilskudd i 2023 er 1. juni og 1. september.

Regelverk for ordningen

Tilskuddsordningen er regulert i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Landbruksdirektoratet har utarbeidet kommentarer til forskriften, som forklarer forskriftens enkelte bestemmelser. 

I tillegg utarbeider hver kommune retningslinjer for behandling av søknader om SMIL-tilskudd.