Grensejustering kan også være at alternativ for denne typen overføring av arealer mellom eiendommer. Les mer om grensejustering her

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter(eiendommer) enn hva som er mulig i form av grensejustering.

Hvis arealet som ønskes overført til en naboeiendom ikke oppfyller vilkårene til en grensejustering, kan saken behandles som en arealoverføring. Arealoverføring må behandles etter plan og bygningsloven før den kan gjennomføres etter matrikkellova.

Før en godkjent arealoverføring kan gjennomføres må det ryddes opp i eventuelle pengeheftelser og urådigheter som berører eiendommen som skal avgi areal. Landmåler informere om dette.

Er det forskjellige eiere på eiendommene som inngår i arealoverføringen, må skjemaet «erklæring om arealoverføring» fylles ut. Dette skjemaet sendes ikke til kommunen før landmåler gir beskjed. Skjemaet fungere som skjøte og sikrer at arealet overføres til ny eier. Tinglysingen beregner dokumentavgift, 2,5%, av markedsverdien.

Er det samme eier på eiendommene som inngår i arealoverføringen, er det ikke nødvendig med skjema «erklæring om arealoverføring». Det påløper heller ingen dokumentavgift.

Slik søker du

Ved søknad om arealoverføring brukes skjemaet Erklæring om arealoverføring 

Sammen med skjema skal det leveresoversiktsskart som viser hvilke grenser som ønskes justert, partsliste over berørte parter og fullmakter (dersom noen handler på dine vegne).

Oversiktskart hentes på kommunens kartportal

Arealoverføring skal nabovarsles. Gjenpart av nabovarsel sendes kommunen. 
Les mer om nabovarsel her

  • Partene må undertegne en erklæring om arealoverføring der blant annet kjøpesummen og verdien på arealet må være angitt.
  • Det må foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter. Det må ryddes opp i eventuelle pengeheftelser slik at det ikke er prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen.
  • Krever arealoverføringen tillatelse etter jordloven § 12, konsesjon etter konsesjonsloven, egenerklæring på konsesjonsfrihet eller det faller inn under bestemmelsene i forskrift om konsesjonsfrihet § 3 skal dette vedlegges.

Behandling

Vedtak om arealoverføring fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven der en tillatelse må gis iht.matrikkelforskriften § 33 .

Vedtaket kan påklages innen tre uker etter at melding om vedtak er mottatt.

Rekvirent kan ikke reversere salget etter at "Erklæring om arealoverføring" er mottatt av kommunen.

I forbindelse med transaksjoner og opprettelse av dokumenter for tinglysing anbefaler kommunen at partene lar seg bistå av en eiendomsmegler, advokat eller lignende.

Oppmålingsforretning

Når tillatelsen er gitt og eventuelle vilkår for tillatelsen er oppfylt, avholdes det en oppmålingsforretning hvor de nye grensene påvises og merkes.

Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelt vilkår oppfylt, føres arealoverføringen inn i matrikkelen og sendes over for tinglysing.

Dersom Tinglysingen ikke godtar kjøpesummen som grunnlag for dokumentavgiften, eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon i heftelser, vil arealoverføringen ikke bli tinglyst. Dokumentene returneres til kommunen for retting. Kommunen tar kontakt med partene som må rette opp manglene, før ny oversendelse til tinglysing kan skje.

Når arealoverføringen er tinglyst, utsteder kommunen matrikkelbrev til hjemmelshaverne.

Se gebyrregulativet for kommunale gebyrer, pkt 6.5

Søknad

Søknad med vedlegg skal sendes til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta eller elektronisk til postmottak@alta.kommune.no