Konsesjon

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) gjelder for de fleste typer anskaffelser av fast eiendom. Lovens formål er å oppnå effektivt vern om landbrukets arealer, og eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, blant annet for å oppnå økt bosetting, tilgodese fremtidige generasjoner og styrke landbruket. Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er klageinstans for kommunens vedtak.

Hvis du overtar landbrukseiendom fra nær slekt, trenger du ikke å søke om konsesjon. I slike tilfeller må du fylle ut en egenerklæring om konsesjonsfrihet som du sender til kommunen for registrering i matrikkelen, før du får ervervet ditt tinglyst. Hvis du etter overtakelse av eiendom med boplikt, ikke har planer om å bo på eiendommen selv, må du likevel søke konsesjon.

Her kan du lese mer om reglene for konsesjon, og hente ut søknadsskjema

 

Boplikt

Formålet med reglene om boplikt er å sørge for bosetting over hele landet. Hvis du ovetar en bebygd landbrukseiendom med mer enn 35 dekar dyrket jord eller 500 dekar produktiv skog på odel eller fra nær slekt, får du boplikt etter reglene i konsesjonsloven. Kommunen kan videre sette boplikt som vilkår i en konsesjonssak. 

Her kan du lese mer om reglene om boplikt

Omdisponering av jordbruksarealer

Som utgangspunkt skal dyrket og dyrkbart areal ikke benyttes til annet enn jordbruksproduksjon, og heller ikke omdisponeres slik at arealet ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i fremtiden. I enkelte tilfeller kan det imidlertid vært nødvendig å gi samtykke til omdisponering av jordbruksareal, der andre hensyn veier tyngre enn hensynet til jordbruket i området. Kommunen saksforbereder søknader om omdisponering og legger dem frem for Hovedutvalget for tekniske tjenester og miljø. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er klageinstans for hovedutvalgets vedtak.

Regjeringen har utarbeidet et rundskriv om behandling av delingssaker

Deling av landbrukseiendom

I utgangspunktet skal alle grunneiendommer som benyttes eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk, utgjøre én landbrukseiendom. I enkelte tilfeller kan kommunen gi samtykke til deling av landbrukseiendom. Hvis deling i tillegg innebærer at en eller flere av fradelte arealer skal brukes til annet enn jordbruksvirksomhet, må det først gis samtykke til omdisponering av landbruksarealer. Kommunen saksforbereder søknader om deling av landbrukseiendom og legger dem frem for Hovedutvalget for tekniske tjenester og miljø. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er klageinstans for hovedutvalgets vedtak.

Priskontroll ved erverv av landbrukseiendom

Hvis du har ervervet bebygd landbrukseiendom med et areal på over 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord, eller ubebygd eiendom som skal brukes til landbruksformål, vil kommunen foreta priskontroll. Priskontrollen gjøres samtidig med behandling av søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendom. 

Priskontroll innebærer at kommunen vurderer om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, og betyr at kommunen kan nekte å godkjenne ervervet hvis prisen er høyere enn det som fremgår av kommunens satser. 

Priskontroll unnlates ved erverv av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, så fremt kjøpesummen er under 3 500 000 kroner. Dette følger av Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv.

Hvis du får avslag på søknad om konsesjon, skal kommunen sette en frist for videresalg av eiendommen. Du som erverver bærer risikoen for at konsesjon blir gitt, hvis ikke annet blir avtalt i forbindelse med overtakelsen av eiendommen. Hvis du ikke får konsesjon og må videreselge eiendommen, kan du få et økonomisk tap hvis eiendommen må selges videre til en lavere pris.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Når du har ervervet en eiendom som ikke er konsesjonspliktig, for eksempel der du har overtatt landbrukseiendom fra nær slekt, må du fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet. Alta kommune bruker skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Du kan laste ned skjemaet egenerklæring om konsesjonsfrihet her

På side 3 og 4 i skjemaet finnes en veiledning til utfyllingen. Punktene 1, 2 og 10 skal alltid fylles ut. I tillegg må du velge årsak til konsesjonsfriheten i punktene 3-8. 

Du må sende skjema til kommunen på papir til: Alta kommune v/landbrukskontoret, Postboks 1403, 9506 Alta. Etter å ha mottatt egenerklæringen, vil kommunen legge opplysningene fra egenerklæringen inn i matrikkelen. Du får svar på e-post eller post med kvittering på registrert konsesjonsfrihet. Når dette er gjort, kan du sende skjøte eller hjemmelserklæring ved arv/skifte/uskifte til Statens kartverk for tinglysing.