Mestring og Rehabilitering skal være med å bidra til å gi bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov hos hver enkelt. Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Tjenesten blir utarbeidet i samarbeid med den enkelte pasient ved institusjonen, og etterfølges av skriftlig vedtak, ut i fra prinsippet om hjelp til selvhjelp. Vi skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til de som trenger vår hjelp. 

- Helsetjenester gis til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse trenger hjelp midlertidig i institusjon. Du må bo eller midlertidig oppholde deg i Alta kommune for å motta denne hjelpen. Omsorgssenterets korttids- og rehabiliteringsavdelinger skal gi nødvendige helsetjenester som bidrar til å forebygge videre sykdomsutvikling og funksjonssvikt, og/eller sette pasient i stand til å leve med helsesvikt og utsette behovet for institusjonsplass.

Tjenesten omfatter:
Korttid-  avlastning og rehabiliteringsavdeling
Ergo- og fysioterapitjenesten
Hjelpemiddelhåndtering 
 
Korttid- og rehabiliteringsavdelingen:
Dette er avdelinger som tilbyr opphold for utredning, behandling og rehabilitering i Alta kommune. Avdelingene har 18 plasser totalt 36 plasser. Avdelingene utfører tjenester som pasienten har fått vedtak på, og bistå pasienten under oppholdet med utgangspunkt i hva som er viktig for pasienten. Personalet er tverrfaglig sammensatt og består av: Leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Det blir gjort vurderinger for andre faggrupper om behovet er tilstede.  
 
Rehabiliteringsopphold:
Målet med oppholdet skal du selv sette. Sammen med deg, vil vi bistå deg etter beste evne slik at du kan nå dine mål, og slik at du kan fungere best mulig i ditt eget hjem. Det er like viktig at du deltar aktivt i de daglige gjøremål som i de individuelle terapitimene. Det blir lagt vekt på ferdighetsmestring i forbindelse med personlig stell, spising og toalettbesøk. Under oppholdet vil vi sammen med deg, kartlegge ditt eventuelle behov for videre tjenester. Alle pasienter får en primærkontakt som koordinerer tjenestene til det beste for pasienten. Ved utreise er det primærkontakten som sørger for at de faggruppene som skal følge opp pasienten ved hjemkomst er på plass. Pårørende bes forholde seg til primærkontakten ved pasientinformasjon. 
 
Lege:
Avdelingen har tilsynslege 3 ganger pr. uke. Ved behov for lege utover dette kontaktes legevakt. 
 
Ergoterapeut/ fysioterapeut: 
Får du behov for hjelpemidler eller tilpasning av hjelpemidler vil vår ergoterapeut hjelpe deg med dette. De kan også dra hjem til deg for å se hvilke tilpasninger som må gjøres i ditt hjem for at det skal være mulig for deg å kunne bo hjemme. Vi har også fysioterapeuter tilknyttet avdelingen og de avgjør om, og i tilfelle hvilken form for fysioterapi du trenger.
 
Hjemmebesøk:
Avdelingen gir tilbud om hjemmebesøk i løpet av oppholdet. Hensikten med hjemmebesøket er å se på behovet for tilrettelegging og hva du må trene på når du er hos oss.
 
Ved innkomst: 
Vi ber om at du kommer til avdelingen mellom kl 11.00 og 14.00. Rommet ditt vil være klart når du kommer.
 
Du må ha med:
- Klær til hele oppholdet, disse må være godt merket med navn (klær vaskes i avdelingene).
- Toalettsaker
- Gode innesko
- Evt. Hjelpemidler (disse må merkes med navn)

Avdelingen tar ikke ansvaret for personlige eiendeler og verdisaker. Under oppholdet gjelder din egen hjemme forsikring. Det anbefales å ha med betalingskort og ikke kontanter. Verdisaker kan om ønskelig låses inn på avdelingen.
 
Mat og drikke:
Sykehjemmet ser på måltidene som en god anledning for fellesskap og hygge. Det å ordne seg mat kan også være en «treningsarena» i et rehabiliteringsopplegg for de som skal hjem etter endt opphold. Du bestemmer selv om du vil spise på stuen med andre eller om du vil spise på ditt eget rom.
- Frokost: kl 08.30 – 10.00
- Lunsj: 13.00 – 14.00
- Middag: 15.30 – 16.30 
- Kvelds: 20.00 – 20.30 

Det er anledning til å få mat utenom de faste måltider. Gi beskjed under innkomstsamtalen om du har spesielle ønsker eller allergier vi bør vite om. Besøkende bes vennligst vente utenfor spisestuen under måltider.
 
Besøk: 
Avdelingene ønsker familie og venner av pasientene velkommen på besøk både formiddag og ettermiddag, men mellom kl. 13.00 og 16.00 er pasientene opptatt med trim, middag og hvile. Derfor ønsker vi at besøkende kommer før eller etter dette tidspunktet. Pårørende må gjerne ta med seg beboer hjem på besøk, ut på tur, kafe, kirke etc. 
NB! Vær OBS på at det under korona epidemien er besøksrestriksjoner. Alle besøkende bes ringe avdelingen for informasjon og avtale om besøk.
 
Parkering: 
Biler må parkeres på parkeringsplassen foran omsorgssenteret. 
 
Frisør og fotpleie: 
Det er frisør og fotpleier som hospiterer på omsorgssenteret. Avdelingene er behjelpelig med timebestilling for begge deler. Om det er mange som trenger dette kan vi bestille frisør eller fotpleier som kommer til avdelingen. 
 
Hva kan bruker forvente av oss? 
Vi legger kommunens etiske retningslinjer til grunn i vår virksomhet.
Vi fatter vedtak på bakgrunn av individuelle helsefaglige vurderinger.
Vi tar så langt som mulig brukerne/pårørende med på vedtak som berører deres livssituasjon.
Vi yter tjenesten slik det fremkommer i vedtaket.
Vi viser respekt for deg og din livssituasjon.
Vi overholder taushetsplikten.
Vi veileder deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig i forhold til andre typer tjenester.
Vi tar klage på utførelsen av tjenesten på alvor.
Vi gir beskjed ved større endringer på tidspunkt eller annen endring i tjenestetilbudet
Vi evaluerer tjenesten i samråd med deg, nærmeste pårørende, verge eller fullmektig.
Vi legitimerer oss.
 
Hva forventer vi av bruker? 
Du deltar aktivt i planleggingen og vurdering av tjenesten.
Du ivaretar og utfører de oppgaver som du mestrer ut fra egne ressurser.
Du viser respekt for tjenesteyter.
Du respekterer at tjenesteyter ikke kan ta imot pengebeløp eller større gaver.
Du er forberedt på at ansatte kan forlate, dersom det erfares rusmiddelbruk, trusler eller vold. Politi varsles dersom det erfares lovbrudd. Varsling skjer uten hinder av lovpålagt taushetsplikt.
Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold. 

Tjenestene vi leverer utøves av kvalifisert helsepersonell med god kompetanse og erfaring.