For eiendom som skal festes bort i mer enn 10 år må det opprettes en egen festetomt som grunneieren leier bort til deg for en avtalt periode. Denne tomten får eget festenummer som oversendes så til Tinglysingen for registrering i grunnboka. Krever behandling etter plan og bygningsloven.

For festetomt på finnmarkseiendommen (Fefo) grunn ta kontakt med Fefo.

Før del av grunneiendom eller jordsameie kan festes bort for mer enn 10 år, skal arealet være matrikkelført som egen matrikkelenhet, enten som festegrunn eller ved at arealet skilles ut som egen grunneiendom.

Punktfeste er en variant av en festetomt hvor arealet ikke er oppgitt hverken med areal eller grensebeskrivelse i festekontrakt.

Før ny festegrunn kan opprettes i matrikkelen må det være gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, og ev jordloven i LNF områder.

Grunn som festes eller leies ut for 10 år eller kortere, skal ikke matrikuleres, jf. matrikkellovens § 12.


Gamle utinglyste festeavtaler
Festeavtaler inngått før 1980 trenger i utgangspunktet ikke behandling etter plan og bygningsloven, og kan rekvireres etter matrikkellova (matrikulering av eksisterende umatrikulert festegrunn). Enheten må være lovlig opprettet. Kopi av gjeldende festeavtale vedlegges. Dersom partene ikke har skriftlig festeavtale, må festeforholdet dokumenteres på annen måte som viser at fester har «gammel» rett til grunn (f.eks. kvitteringer for leie, kjøpekontrakt, rettskraftig avgjørelse eller annet dokument).

Festeavtaler inngått etter 1980 må behandles etter plan og bygningsloven og ev. jordloven før avtalen kan tinglyses.


Selve oppmålingen
Når saken er behandlet og godkjent sendes saken over til oppmålingsavdelingen, landmåler vil da ta kontakt for tidspunkt for gjennomføring av oppmålingsforretningen.

Se gebyrregulativet for kommunale gebyrer, pkt 6.1.6
 

Hvor sendes søknaden?
Søknad med vedlegg skal sendes til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta eller elektronisk til postmottak@alta.kommune.no