Fraværsrutiner

Disse rutinene har til hensikt å sikre at elever får rett hjelp til rett tid dersom de skulle få et bekymringsfullt skolefravær.

Definisjon på fravær
«Fravær fra undervisningen og det sosiale fellesskapet i skolen, gyldig eller ugyldig, av et omfang/en hyppighet som medfører bekymring knyttet til elevens faglige utvikling, samt elevens sosiale tilhørighet og utvikling.» Jo Magne Ingul, 2011

Dokumentert fravær

  • Fravær i henhold til permisjon gitt av skolen
  • Fravær av helsemessige grunner, der foreldrene har meldt fra til skolen
  • Fravær der eleven har legeerklæring

Udokumentert fravær

  • Fravær som foreldrene ikke har meldt fra om
  • Fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for

 

Aktivitet

Gjennomføring

Ansvar

Melde fravær

Dokumentert fravær, jfr. Pkt 2.

Foresatte

Ikke meldt fravær 1. dag

Varsle hjemmet.

Følge opp kontakt med hjemmet.

Kontaktlærer

Fraværsføring

Registrere fravær digitalt hver dag.

Ansvarlig lærer

Fraværsoversikt

Oversikt i henhold sjekkliste «Fraværstabell». Handle ved 10% fravær eller ved uro/bekymring. Varsle skoleleder.

Kontaktlærer

Læringsmiljø

Positive relasjoner elev og lærer. Lærer er en god rollemodell for elevene.

Skolen preges av positiv kultur med felles verdier og normer hvor elevene kjenner tilhørighet.

Lærer er bevisst på å se hver elev, motiverer og er tydelig leder. Følg for øvrig «Handlingsplanen for trygt og godt skolemiljø»

Lærere

Skoleledelsen

 


 

 

Hvordan forebygge fravær
Kunnskap og informasjon om fravær er betydelig. Alle ansatte skal ha tilstrekkelig kunnskap til å følge opp fravær så tidlig som mulig. Skoleleder må sørge for systematisk forebygging og oppfølging av fravær i det daglige. Lærere, foresatte og elever må involveres i dette arbeidet. Hver skole må ha en oversikt knyttet til hvilke tilrettelegginger som kan gjøres for å øke nærværet til elevene som er i risiko for å utvikle bekymringsfullt og høyt skolefravær.

Bekymringsfullt og alvorlig skolefravær
Bekymringsfullt fravær kan oppstå allerede etter første dags fravær. Dersom fraværsårsak er diffus eller mangelfullt dokumentert gir det grunn til å følge opp med hjemmet. Bekymringsfullt fravær kan være:

• Ugyldig fravær fra enkelttime (udokumentert slik som skulk og vandring)
• Kommer for sent mer enn 2 ganger i løpet av en uke
• Har mer enn 3 enkeltdager fravær i løpet av en måned
• Dersom foresatte opplever at eleven ikke vil møte på skolen

Når fraværet blir svært høyt og varer over tid, kaller vi det alvorlig skolefravær. Når fraværet varer over tid etableres det et bekymringsfullt mønster som siden kan bli vanskelig å endre (Kearney 2008, Sållmann 2010, Thambirajah 2008).

I Alta kommune anser vi alvorlig skolefravær slik:
1. 10% fravær (gyldig eller ugyldig)
2. 10 enkelttimer i en termin
3. Gjentakende forsentkomming

Begrepet skolevegring er gjennom de siste årene også benyttet om slikt fravær. En trend innen feltet viser økt forsiktighet til bruken av denne merkelappen. I stedet for å plassere problemet i eleven, kan man velge å se eleven i et helhetlig perspektiv. Dersom vi ser dette som et kontekstuelt problem med ulike årsaksforklaringer, åpner vi opp for at løsningen finnes på flere områder samtidig. I Alta kommune skal vi bruke begrepet bekymringsfullt og alvorlig skolefravær.

Hvordan følge opp bekymringsfullt og alvorlig skolefravær
I Alta kommune skal vi benytte handlingsveilederen i «Se meg tidlig» og aktuelle verktøy skal brukes til å kartlegge og analysere bekymringsfullt og alvorlig skolefravær. Det er viktig at innsatsen skjer samtidig på de ulike arenaene som skole, hjem og fritidsarenaen. For å finne ut mer om årsakene til fravær må kartleggingsmodellen benyttes, sammen med samtale med eleven og deretter foresatte. Eventuelle tiltak iverksettes og følges opp i henhold til handlingsveilederen.

Fraværstabell v/10 % fravær kan se slik ut:

TIDSPUNKT I SKOLEÅRET

10% FRAVÆR OPPNÅDD

15.oktober

Ca. 4 dager

01.desember

Ca. 7 dager

Terminslutt 15.januar

Ca. 10 dager

2.mai

Ca. 6 dager

Terminslutt

Ca. 10 dager

Dersom eleven har oppnådd 10 % fravær på et tidligere tidspunkt enn tabellen viser, eller at lærer kjenner uro/bekymring knyttet til fraværet skal handlingsveilederen i «Se meg tidlig» tas i bruk.

 

Relevante lovverk: Opplæringsloven, Forvaltningsloven

Rutiner for skolefravær er under revidering. Nye retningslinjer vil være klar fra januar 2024.

Permisjon

For søknad om permisjon fra opplæringen benyttes fortrinnsvis elektronisk skjema på kommunens nettsider som du finner lenke til nederst på denne siden.

Foresatte skal søke om permisjon i god tid før ønsket permisjonstidspunkt. Helst 14 dager i forkant. Søknad sendes til den enkelte skole, som fatter enkeltvedtak.

Et eventuelt avslag på søknad skal begrunnes av rektor. Klage på skolens enkeltvedtak skal sendes til skolen. Dersom skolen likevel opprettholder enkeltvedtaket, sender skolen klagen videre til Statsforvalteren med kopi til tjenesteområdet oppvekst- og kultur i Alta kommune. 

Hvem kan få elevpermisjon
Alle elever ved grunnskolen i Alta kommune kan få elevpermisjon hvis søknad blir innvilget.

Når og hvor lenge kan man få permisjon
Permisjon kan innvilges i inntil to uker (10 skoledager) dersom det vurderes som forsvarlig for elevens opplæring. Søknader behandles individuelt og det fattes enkeltvedtak med klageadgang.

Du kan søke permisjon i Vigilo på https://vigilo.no/alta/