Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å redusere egne klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030. Kommunene gis en viktig rolle i arbeidet med å få gjennomført kuttene. Vi må derfor vurderer en skjerping av målene våre mot det nivået som Norge har bestemt at vi skal bidra med internasjonalt. 

Lokalt vil det kreve intensivering av innsatsen slik at klimaarbeidet fremover med utgangspunkt i den nye planen integreres i hele kommunes organisasjon. Bare dersom klimautfordringen blir hensyntatt i alle beslutninger og prioriteringer vil vi ha mulighet til utslippsreduksjon tilsvarende det staten legger opp til. 

Vi ønsker nå innspill og synspunkter til planarbeidet som skal gjennomføres - da først og fremst

  • innspill og synspunkter på tiltak og mål for kommunens klimaarbeid
  • på aktuelle tema og problemstillinger som bør vurderes i arbeidet med å revidere energi- og klimaplanen.
  • til hvordan vi ønsker å gjennomføre medvirkning i arbeidet med den nye energi- og klimaplanen.

Les hele planprogrammet

Høringsfristen gikk ut 5.mai.