Vi varsler om feiing via SMS
Det blir sendt ut varsel om tidspunkt for feiing via tekstmelding til huseiers mobil noen dager i forkant av feiingen.
Hvis vi ikke finner ditt mobilnummer registrert, vil det bli sendt brev til postkassen.

Det er viktig at huseier besvarer henvendelsen om tidspunkt for feiing, enten ved å bekrefte eller avkrefte om tidspunktet passer.
Dette skjer via SMS eller ved å ringe til avsendernummeret. SMS'en du mottar på mobiltelefonen din, er et personlig varsel.
Dersom det er noe du lurer på, er det derfor viktig at du tar direkte kontakt med feieren som har ansvaret for å gjennomføre feiing i din bolig/bygg.


Før feieren kommer
Huseier skal sørge for klargjøring for feiing og at det er tilfredsstillende atkomst for feier. Sett frem stige med godkjente trinn og eventuelt plattform på taket, eller åpne for adkomst til innvendige feieluke(r).

I henhold til brann- og bygningslovgivningen er det huseiers ansvar å sørge for tilfredsstillende adkomst og arbeidsplass for feieren. Helse-, miljø- og sikkerhetsforskriften stiller krav om at feierens arbeidsgiver må sørge for at vedkommende feier har en fullt forsvarlig arbeidssituasjon.

Sikker adkomst og arbeidsplass for feieren kan oppsummeres slik:

  • I henhold til Arbeidstilsynets forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak, skal alle tak med helling utover ha takstige eller taktrinn opp til skorsteinen.
  • Husstigen skal være så lang at den rekker 1 meter over taket (normalt 1 meter over takrennen).
  • På bygninger der gesimshøyde er mer en 5 meter fra bakkenivå, skal det være montert stigefeste som forhindrer at husstigen glir.
  • Takstige/ taktrinn skal være godkjent og montert i henhold til monteringsanvisningen.
  • Arbeidsplatform kreves dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over taket på den laveste siden. I spesielle tilfeller kan arbeidsplatform rundt skorsteinen kreves, eksempelvis der fall medfører ekstra stor fare.
  • Der det er flere skorsteiner på samme takflate vil det normalt være nødvendig med takbro mellom pipene (feieren bør kontaktes før løsning velges).

Feieren kan stille krav om oppgradering av sikringstiltak dersom eksisterende taksikring er i en slik forfatning at det medfører fare for liv og helse. Ved rehabilitering eller oppgradering av tak eller taksikring, skal taksikringen oppgraderes til dagens sikkerhetsnivå.


Etter boligtilsyn og feiing
Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om hvordan avviket er tenkt utbedret. Feieren som var hos deg er nå din saksbehandler.