Du må være tilstede når feieren kommer på tilsyn slik at du kan vise rundt i boligen. Kan du ikke være til stede selv bør du avtale med noen som kan slippe feier inn. Personen må kjenne fritidsboligen godt.

Eier plikter å gi feieren adkomst slik at feiing og tilsyn kan utføres.

Tilsynspersonellet er uniformert og skal alltid kunne fremvise legitimasjon.

På tilsynet kontrollerer vi ildsted, skorstein og tak stiger. Ser vi at det er behov for feiing, oppretter vi en avtale med eier om det umiddelbart. Under tilsynet gir vi også nyttig informasjon i forhold til brannsikkerhet, røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier, brannøvelser samt møtested.

 Dersom det ikke er godkjent adkomst for feiing, vil feieren informere om godkjente løsning.

Om det oppsatte tidspunktet for tilsyn og feiing ikke passer, gi gjerne tilbakemelding til oss om det.


Varsler på SMS
Ca. 5 til 7 dager før boligtilsynet kommer vil du motta en SMS. Denne sendes ut til den som er registrert på eiendommen, enten som eier eller som beboer. Om vi ikke har registrert telefon-nummer i vårt system vil man motta varslet som brev.

Merk

 • Vi må ha bekreftelse ifra huseier om at oppsatt tid passer.
 • Ved manglende tilbakemelding vil det ikke bli utført tilsyn den varslede dagen.
 • Dette er et lovpålagt tilsyn som utføres på dagtid.

 

Gebyr
Feie- og tilsynsgebyr for fritidsbolig faktureres per gang etter utført tilsyn og feiing, kr 700,- inkludert moms. Feiing og tilsyn av fritidsbolig er et nytt krav, og utføres med lange intervall, inntil hvert 10. år.


Hva kontrolleres?
Feieren skal kontrollere at fyringsanlegget (skorstein og ildsted) er installert riktig etter gjeldende lover og forskrifter, og sjekke om anlegget blir brukt riktig uten fare for skade på helse, miljø og sikkerhet.

Røykvarslere, brannslukkere, rømningsveier og tak stiger, er også ting vi har fokus på.

Har du dokumentasjon på ditt fyringsanlegg, er det fint om dette framvises under tilsyn. Også servicerapport på eventuelt gassanlegg.

 Fikk du avvik sist det var feiing og tilsyn, ønskes dokumentasjon på at manglene er utbedret.

Dette kontrolleres

 • Tilstandskontroll av piper og brannmurer.
 • Tilstandskontroll av ildsteder.
 • Kontroll av røykvarslere og eventuelt hjelp med batteribytte.
 • Kontroll av slukkeutstyr.
 • Veiledning om utbedringer.
 • Veiledning om brannsikring i forhold til boligen.
 • Kontroll av dokumentasjon for gassanlegg.

``Fungerende røykvarslere redder liv``

Tenk gjennom egen brannsikkerhet før vi kommer på besøk:

 • Tilfredsstiller din fritidsbolig krav til røykvarsler gitt i forskrift av 17. desember 2015, om brannforebygging §7? Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom.
 • Blir røykvarsleren jevnlig kontrollert?
 • Finnes det slokkemidler i fritidsboligen?
 • Er rømningsveiene tilfredsstillende?

Tilsynet gjennomføres i henhold til lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, brann- og eksplosjonsvernloven §11, 1. ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr 1710, om brannforebygging §17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget framkommer i nevnte forskrift om brannforebygging §6.