Må du søke?

Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.

Når nytt ildsted er montert, reparert eller omplassert, skal dette rapporteres til Alta brann og redning.

OBS! Oppføring og reparasjon av skorstein er søknadspliktig.

Rapportere ildsted

Innrapporteringen skal skje på eget skjema og er viktig med tanke på feiing av skorstein og tilsyn i bolig. 

Skjema for registrering av fyringsanlegg

Forebyggende personell vil komme ut for å sjekke at monteringen er utført på en tilfredsstillende måte, før ildsted blir tatt i bruk.

Krav til ildsted

Teknisk forskrift (TEK 17) § 9-10 stiller strenge krav til alle lukkede ildsteder som monteres. Dette innebærer at det kun er lov å montere såkalte "rentbrennende" ildsteder. Der eldre bevaringsverdig ildsted er nødvendig av hensyn til interiøret i kulturhistorisk, antikvarisk eller verneverdig bygning, kan bevaringsverdig ildsted likevel tas i bruk. Husk å ta vare på dokumentasjon og monteringsanvisning.

Brann- og feiervesenets rolle

Alta brann og redning kontrollerer ikke montering av ildsteder, men kan føre tilsyn med at monteringen er utført på en tilfredsstillende måte.