Opphold som ikke er betalingspliktig

 • Opphold for øyeblikkelig hjelp – med innleggelse fra legevakt eller fastlege
 • Avlastningsopphold som er gitt som avlastning for pårørende

Opphold som er betalingspliktig

 • Dagopphold i institusjon har en egenandel på kr. 105 per dag.
   
 • Korttidsopphold, rehabiliteringsopphold og lindrende opphold har en egenandel på kr. 190,- pr. døgn. Faktureres to måneder på etterskudd. Faktura merkes med måned og antall dager/døgn som det faktureres for. Dersom oppholdet varer i mer enn 60 døgn blir egenandelen regnet ut fra inntekt, se langtidsopphold.

Langtidsopphold

Langtidsopphold har egenandel etter inntekt.
 • For inntekt opp til 1G minus fribeløp betales det 75%. 1G er folketrygdens grunnbeløp, pr. 1.5.24 kr. 124 028,-. Fribeløpet pr. 01.01.24 er kr. 10000.
 • For inntekt ut over 1G kan det betales opp til 85%, avhengig av fradrag. Langtidsopphold trekkes via NAV og/eller faktureres to måneder på etterskudd.

Utfyllende informasjon om utregning av egenandel langtidsplass: 
 • Langtidsopphold i institusjon defineres som et tidsubegrenset opphold eller et tidsbegrenset korttidsopphold som har vart i over 60 døgn i samme kalenderår.
 • Det gis fritak for betaling i en måned for de som får innvilget langtidsopphold, med noen unntak. Unntakene er hvis man har hatt langtidsopphold ved annen institusjon, eller mer enn 60 døgn opphold i institusjon i samme kalenderår. Ved slike tilfeller betaler man fra innvilget dato om langtidsplass.
 • Alta kommune kan ikke kreve mer i egenandel enn det koster å drifte plassen.

Grunnlag for beregningen:
Ved innvilget langtidsopphold sender kommunen ut et brev med forespørsel om inntektsopplysninger. Vedlagt brevet er et skjema som skal fylles ut og returneres innen 2 uker.
Skjema: Institusjon - opplysninger om inntektsforhold
 
Vi ber om at følgende legges ved:
 • Utbetalingsslipp for pensjoner utbetalt utenom NAV, f.eks. livrente, private pensjoner, e.l
Hvis den som får innvilget langtidsopphold er gift eller har samboer trenger vi også inntektsopplysninger for ektefelle/samboer.
Kommunen mottar siste tilgjengelige skattemelding og siste utbetalingsslipp fra NAV.
Det er alle løpende inntekter som legges til grunn for beregningen av egenandel. Eks.er pensjon, trygd, arbeids- og næringsinntekt, renteinntekter, avkastning, leieinntekter m.m.
Hvis man som ektefeller/samboere har felles økonomi, slås renteinntekter fra begge parters skattemelding sammen og deles på 2, med mindre det opplyses om en annen fordeling.
Ved endringer i inntekt er det meget viktig at dokumentasjon på endringene sendes eller leveres til kommunen snarest. 
 
Fradrag: 

Skatt:

 • Det gis alltid fradrag for skatt. Egenandel skal beregnes av netto inntekt. Kommunen får opplysninger om skatteprosent fra NAV

Forsørgerfradrag

 • De som har hjemmeboende ektefelle og/eller barn under 18 år som de har omsorg for har mulighet til å få fradrag til forsørgelse. Fradraget er ment til å gi ektefelle/barn muligheten til å dekke utgifter som tidligere var felles husholdningsutgifter. Fradraget motregnes mot eventuell egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden som ektefelle/barn mottar. Alta kommune likestiller samboere med ektefeller i forbindelse med fradrag til forsørgelse.
 • Dersom beboer har pensjon fra andre enn NAV, går disse automatisk til fradrag med 50%, uavhengig av hjemmeboendes inntekt.
 • Vær oppmerksom på at man juridisk sett regnes som enslig dersom ektefelle/samboer flytter på langtidsopphold i institusjon, og at dette medfører store økonomiske endringer. Gjenboende ektefelle/ samboer anbefales å gjøre vurderinger rundt egen bosituasjon.

Gjeldsrenter

 • Det gis fradrag til gjeldsrenter. Hvis man som ektefeller/ samboere har felles økonomi slås gjeldsrenten på begge parters skattemelding sammen og deles på to, med mindre det opplyses om en annen fordeling.

Boutgifter

Skjønnsmessige fradrag

 • Det er mulighet for skjønnsmessige fradrag basert på den enkeltes situasjon. Dette vurderes i hver enkelt sak.
Ved endringer som påvirker fradragene er det meget viktig at dokumentasjon på endringene sendes eller leveres til kommunen snarest. 

Etteroppgjør

Hvert år gjøres et etteroppgjør der grunnlaget for egenandelsberegningene sammenlignes opp mot opplysningene i skattemeldingen for fjoråret.

Hele årets inntekter og fradrag regnes med, uavhengig av vedtaksdato for langtidsoppholdet. Det skal likevel bare betales for det antallet døgn oppholdet har vart.

Beregning av etteroppgjøret viser om det er innbetalt for lite eller for mye egenandel for fjoråret. Ved for lite betalt sendes en faktura sammen med vedtaket om etteroppgjøret. Ved for mye betalt sendes en forespørsel om kontonummer å utbetale til.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke krever inn eller utbetaler beløp under 200 kroner.

Eksempel:
En person får vedtak om langtidsopphold fra 25. mars et år. Da vil etteroppgjøret beregnes ut fra hele årets inntekter og fradrag, men beløpet som skulle vært betalt er basert på antall døgn fra 25. mars til 31.desember. Dette beløpet blir så sammenliknet med det som allerede er betalt for året.
 
Vanlige årsaker til at det er for lite betalt:
 • Dersom beboer har fått igjen penger på skatten, er dette et tegn på at vi har gitt for høyt fradrag til skatt.
 • Beboer hadde inntekter vi ikke ble informert om, og som fremkommer i skattemeldingen.
 • Det er store endringer i inntekter fra forrige skattemelding til den nye skattemeldingen.
 • Beboer har hatt en stor skattepliktig gevinst
 • Gevinst og tap skal ikke tas med i egenandelsberegningen
 • Skatt knyttet til gevinst og tap skal heller ikke regnes med. Vi benytter skatteetatens skattekalkulator til å regne ut skatt uten gevinst/tap når nødvendig.
 • Manglende innkreving eller innbetaling av egenandel.
 • Det kan være at tekniske problemer hos NAV eller andre forhold gjør at vi ikke har fått sendt ut krav om egenandel som skulle vært innbetalt. Eller det kan være ubetalte regninger. Dette er ikke direkte en del av etteroppgjøret, men vil bli tatt tak i samtidig.

Sluttoppgjør

Sluttoppgjør er et etteroppgjør som beregnes ved langtidsoppholdets slutt, vanligvis ved dødsfall.

Ved dødsfall sender vi et brev til bostyrer om melding om at vi kan ha krav i boet. Brevet sendes til den som står oppført i folkeregisteret som mottaker av original skifteattest fra Tingretten.

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta lang tid (opp til to år) før sluttoppgjøret er klart, avhengig av når på året beboer døde og om det er mulig å be om forhåndsligning. Boet må henvende seg til Skatt Vest for å be om forhåndsligning. Det å be om forhåndsligning innebærer å fylle ut en selvangivelse på gamle måten.

Bo som har næringsdrift, er overtatt i uskifte eller der det er en gjenlevende ektefelle vil ikke kunne be om forhåndsligning. Vi må da vente på at den ordinære skattemeldingen er klar året etter. Foreløpig skattemelding er ikke god nok som dokumentasjon, vi må ha selve skatteoppgjøret.

Et eksempel for å demonstrere hvor lang tid det kan ta:

 • Beboer dør i mars 2020. Beboer har en gjenlevende ektefelle, og forhåndsligning kan ikke beregnes. Vi venter på ordinær skattemelding for 2020 for å ta etteroppgjør for 2020. Denne er klar i august 2021. Vi venter på skattemelding for 2021 for å beregne sluttoppgjør. Denne er klar i august 2022. Sluttoppgjør for beboer kommer derfor over 1 ½ år etter dødsfallet.
 • Vi anbefaler at man ikke gjør opp boet før man vet om det er foretatt et sluttoppgjør.
 • Sluttoppgjøret skiller seg fra etteroppgjøret på følgende måter:
  • Man skal betale egenandel frem til dødsdato. Dette vil si at vi beregner med antall dager med inntekt, ikke hele året.
  • Skatteoppgjøret inkluderer pensjonsinntekt for dødsmåneden, men denne er skattefri. Vi må derfor trekke ut pensjonsinntekt for dødsmåneden fra skatteoppgjøret.
  • Det skal betales egenandel frem til dødsdato. Vi må derfor beregne inntekten frem til dødsdato manuelt. Dokumentasjon på dette er med i vedtaket.
  • Dersom boet er skiftet etter Arveloven § 95 (intet å skifte), vil Alta kommune ikke kreve inn utestående beløp. Ved ordinært skifte står arvingene ansvarlig for eventuelt utestående beløp.

 

Hva er kontantytelsen

 

 • Når du har fått innvilget langtidsplass i institusjon skal du betale egenandel for oppholdet.
 • Egenandelen vil helt eller delvis trekkes fra din pensjon fra NAV.
 • Beløpet du får utbetalt av NAV etter at egenandelen er trukket kalles i lovverket for kontantytelsen.
 • Kontantytelsen kommer inn på din konto hver måned, og kan benyttes til personlig forbruk som klær, gaver, frisør, osv.
 • Hvis du ikke selv er i stand til å disponere kontantytelsen, skal institusjonens lege fatte vedtak om å overta disposisjonsretter for deg. Denne avgjørelsen fattes i samråd med dine nærmeste pårørende og den som har det daglige ansvaret for deg.
 • Dersom du har verge eller annen person med gyldig fremtidsfullmakt, kan vedtaket kun fattes dersom vergen eller personen med gyldig fremtidsfullmakt samtykker til det.
 • Sykehjemmets leder/avdelingsleder oppretter da en egen bankkonto i ditt navn.
 • NAV vil utbetale kontantytelsen til denne kontoen, og utvalgte personer med fullmakt vil sørge for at du får brukt kontantytelsen til å få dekket dine behov. Det blir ført regnskap for kontoen som blir revidert av kommunens revisor hvert år.
 • Alternativt kan pårørende gis fullmakt til å disponere kontoen. Det er da den pårørende som gjennomfører innkjør av for eksempel klær og betaler for frisør og eventuelle andre ting som du trenger. Den pårørende fører regnskap som revideres av sykehjemmet og kommunens revisor hvert år.
 • Har du under oppholdet samlet opp midler som overstiger ¾ av folketrygdens grunnbeløp vil sykehjemmet opprette enda en bankkonto for deg som det overskytende beløpet blir overført til.
 • Denne kontoen skal kun benyttes ved spesielle behov for deg. Også denne kontoen blir revidert årlig av kommunens revisor.
 • Rutinene som blir fulgt ved overtagelse av kontantytelsen følger aktuelle lover og forskrifter.
 • Sykehjemmets mål er at kontantytelsen skal disponeres slik at de kommer deg til gode med sikte på å dekke dine personlige behov, interesser og ønsker.
 • Midlene kan ikke benyttes til dekning av sykehjemmets driftsutgifter.

 

Klage og kontaktinformasjon

 

 • Man kan klage på vedtak om egenandel. Klagen skal sendes skriftlig til Alta kommune, Helse og Sosial, Postboks 1383, 9506 Alta.
 • Klagen skal sendes innen 4 uker etter mottatt vedtak.
 • Dersom Alta kommune ikke tar klagen til følge, er klageinstans Statsforvalteren og vi er pliktig til å videreformidle klagen til dem.
 • Vi gjør oppmerksom på at klagen må være konkret og omhandle feil eller mangler i beregningen.
 • Ved manglende betalingsevne kan det utarbeides en nedbetalingsplan. 

Kontaktinformasjon: 
Telefon: 784 55 400
Adresse: Alta kommune, Helse og Sosial, Postboks 1383, 9506 Alta
E- post: postmottak.hs@alta.kommune.no