Kommunen vurderer hvilken bistand som skal gis. Bistandens art og omfang skal tilpasses den enkeltes behov. Bistanden kan blant annet gå ut på å gi råd og veiledning om økonomi, bomestring, statlige og kommunale tjenestetilbud eller andre forhold av betydning for bosituasjonen. Kommunen kan også gi praktisk bistand, slik som hjelp til å søke støtte-, låne- og tilskuddsordninger eller kommunalt disponert bolig, bistand i en konkret kjøps- eller leieprosess eller bistand til å forebygge utkastelse. 

Plikten til å gi individuelt tilpasset bistand omfatter også bistand til å skaffe boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker.

Slik søker du

Om du opplever at du har behov for bistand i forhold til din bosituasjon, kan du søke om individuelt tilpasset bistand ved å bruke vårt henvendelsesskjema som du finner her: 
Henvendelsesskjema boligservicekontoret 
Kryss av for søknad om individuelt tilpasset bistand, og beskriv din situasjon i annet feltet. (Ikke oppgi sensitiv informasjon her)
 

Når du har søkt vil boligservicekontoret kontakte deg for å kartlegge din situasjon. Du vil deretter motta et vedtak der det fremkommer om du er vurdert å være vanskeligstilt på boligmarkedet. Det vil også fremgå av vedtaket hvilken bistand Alta kommune kan gi deg. 

Du kan også søke om individuelt tilpasset bistand ved å ta kontakt med boligservicekontoret per telefon, vår kontaktinformasjon finner du her: 
Vår kontaktinformasjon