Kvenene er en nasjonal minoritet i Norge og en viktig del av Altas flerkulturelle historie med samisk, kvensk og norsk bosetting. Tidligere var kvensk språk i daglig bruk i Alta. Språksenterets uoppgave er å vitalisere kvensk språk og kultur. Vårt hovedfokus er på barn og unge. Fremtidsvisjonen til Alta kvenske språksenter er at vi innen år 2030 skal ha skapt en møteplass og arrangementer i Alta hvor kvensk språk og kultur skal brukes og utvikles. Målet er å videreføre kvensk språk og kultur til kommende generasjoner.

Lokale samarbeidspartnere er skoler, barnehager og Alta Museum. Nasjonalt er Kvensk Institutt, andre kvenske/samiske språksentre og universiteter. Et av målene er også å skape et godt samarbeid over grensen med de som snakker slektsspråk til kvensk.

Alta kvenske språksenter er en avdeling under Kulturvirksomheten i Alta kommune.

Kvääniksi

Kväänit oon kansalinen minuriteetti Norjassa ja tähellinen osa Alattion monikielistä histuuriaa. Täälä oon saamelaiset, kväänit ja norjalaiset elähneet kauan rinta rinnan. Aikasemmin oli kväänin kieli päivittäin käytössä. Tänä päivänä tarvithaan revitalisointia  kväänin kielen elämisseen. Kielikeskuksen tehtävä oon revitalisoija kväänin kieltä ja kultuuria Alattiossa. Erityinen koheryhmä oon lapset ja nuoret.  Alattion kvääniin kielikeskuksen visuuni oon ette ennen vuotta 2030 met olema luohneet kohtaamispaikkoja ja paikallisia tapahtumia Alattiossa, jossa kväänin kieltä käytethään ja kieltä ja kulttuuria. Tavotheena oon viä kväänin kieltä etheenpäin uusile sukupolvile.

Kväänin kielikeskuksen tavotheena oon auttaa ja kehittää kväänin kieltä ja kultuuria yhteistyössä paikallisten ja kansallisten aktööritten kansa. Paikallissiin yhteistyöpartnerhiin kuuluvat lastentarhat, koulut ja Alta museet, kansallissiin kväänin instituutit, toiset kielikeskukset ja universiteetit. Tavotheena oon kansa hyvä yhtheistyö rajoitten yli  sukukielitten kansa.

Kielikeskus oon Alattion kommunin ja sielä kulttuuriosaston alla.