Generell informasjon

Tjenestekontoret er et forvaltningskontor som gir informasjon, kartlegger behov for hjelp, behandler søknader og fatter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Alle helse- og omsorgstjenester må søkes om via Tjenestekontoret.

For pasienter som skal skrives ut fra spesialisthelsetjenesten, som har behov for kommunale tjenester i etterkant av sykehusopphold, koordineres tilbudet som gis fra Tjenestekontoret. Å se hele familien sitt behov er viktig i alle saker hvor familiemedlemmer har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Pårørende er en viktig samarbeidspartner for kommunen når vi skal ivareta omsorgsoppgaver for den som behøver hjelp. Pårørende som tar vare på sine nærmeste skal få støtte, opplæring og/eller veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. Det er et mål for kommunen å forebygge helsesvikt hos deg som har omsorgsarbeid utover det som er vanlig. Tjenestekontoret kan være et bindeledd slik at hele familien blir ivaretatt. 


Tjenestekontoret er kommunes koordinerende enhet. Koordinerende enhet sin hovedoppgave er å bidra til at de som har sammensatte og langvarige behov for helse- og omsorgstjenester opplever sammenhengende behandlingstjenester. Det er derfor koordinerende enhet både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Koordinerende enhet i Alta kommune er sektorovergripende og behandler søknader om individuell plan og tildeler koordinatorer. Søknader behandles fortløpende.

Tjenestekontoret består av Samhandlingskoordinator, Kreftkoordinator, Barnekoordinator, Demenskoordinator, Saksbehandlere og avdelingsleder.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar imot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden. Søknadsskjema «Helse og omsorgstjenester» finner du her
 

Behandling av søknad

Når du har søkt og saken er vurdert vil kommunen sende skriftlig avgjørelse enten du får innvilget tjenester eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er. Etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) er saksbehandlingstiden satt til maks tre uker. Dersom Tjenestekontoret av en eller annen årsak ikke kan saksbehandle søknaden din innen den angitte fristen vil du motta en foreløpig melding. Der står årsaken til utsatt behandlingstid, samt en tidsangivelse for når du kan forvente svar på søknaden.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket eller hvis du har fått avslag på din søknad.
Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. 

Utskrivningsklare pasienter

For pasienter som er utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten og i behov av kommunale tjenester, samarbeider sykehuset med Tjenestekontoret dersom du samtykker til det. Det betyr at sykehuset gir kommunen aktuell informasjon om din helsetilstand, og at det samarbeides om overføring til et kommunalt tilbud. Det kan være tilbud i hjemmet eller i form av opphold i institusjon.