Vi er foreløpig ikke direkte berørt av krigen

Kommuneledelsen har fått informasjon om situasjonen fra Statsforvalteren og fra sentrale myndigheter som Politiets sikkerhetstjeneste, UDI, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Vurderingen av sikkerhetssituasjonen og trusselbildet hos oss er som normalt, og vi er for tiden ikke under noen høyere trussel eller risiko enn vanlig. Forsvaret følger ekstra nøye med på situasjonen.

Informasjon fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Jodtabletter

Det er lite sannsynlig at en atomulykke skal ramme Alta, men det kan skje, og konsekvensene kan være store. Jodtabletter beskytter mot kreft hvis de tas tidlig nok. Vi har lager av jodtabletter i kommunen for barn og unge under 18 år, for gravide og ammende, og vi har planer for å dele dem ut hvis det skulle bli nødvendig. 

Hvis du er under 40 år, er gravid eller ammer, eller du har barn som bor hjemme, bør du ha jodtabletter hjemme – i tilfelle en atomulykke.

Du skal bare ta jodtabletter hvis du får beskjed om det fra myndighetene. 

Jodtabletter er én av tingene som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at vi alle skal ha hjemme for å dekke grunnleggende behov i tre døgn hvis det skulle inntreffe en krise.

Norge har en god beredskap for varsling av atomulykker. Skulle det skje en ulykke, vil myndighetene gi råd gjennom medier, kommunene og sosiale medier. Da vil du også få råd om når du skal ta jodtabletter.

Du får kjøpt jodtabletter reseptfritt på apotek.

NB! Jodtabletter ved atomulykker (Jodix) må ikke forveksles med kosttilskudd med jod. Trenger du daglig kosttilskudd med jod, f.eks ved graviditet, spør på apoteket etter dette.

Maid sáhtát dahkat várjalit iežat atomalihkohisvuođas?

Maam datne maahtah darjodh guktie jïjtjem atomeovlæhkosne vaarjelidh?

Kunka suojelet ittesti ko tapattuu atoomivahinko?

What you can do to protect yourself if a nuclear incident affects us

Information in different languages

Beredskap i tilfelle atomnedfall

Det er aktive kjernekraftverk i Ukraina, og det er naturlig å være bekymret for om det kan skje utslipp av radioaktiv materiale om noen av kraftverkene skulle bli rammet av krigshandlinger. Det har vært krigshandlinger i området ved Zaporizhzhia kjernekraftverk sør i Ukraina, men selve reaktoren skal vær uskadet og det er ikke registrert noen unormal stråling i området. Værforholdene er per i dag slik at et eventuelt utslipp ikke vil berøre Norge de nærmeste 48 timene.

DSA følger nøye med på situasjonen. DSA vurderer også at avstanden fra Ukraina til Norge er såpass stor at høyst sannsynlig ikke vil bli nødvendig å ta jodtabletter, selv om det skulle skje et utslipp i Ukraina.

Norge og Ukraina undertegnet en bilateral avtale om tidlig varsling av atomulykker i 1994, som siden ble utvidet og styrket og signert på nytt i desember 2020.  

Gjennom konkrete prosjekter har samarbeidet med Ukraina bidratt til økt atomsikkerhet i landet. Det omfattende nettverket som er etablert gjør norske myndigheter bedre i stand til å få rask og kvalitetssikret informasjon ved konkrete hendelser, eller rykter om ulykker og forurensning. Dette vil være viktig også i en beredskapssituasjon. 

Les mer om Atomhandlingsplanen

Oversikt over tilfluktsrom i Alta kommune

Ta vare på hverandre og ha omsorg for enkeltmennesker

Vi har blant våre innbyggere mennesker som har tilknytning til land på begge sider av konflikten. Det er viktig å huske på at enkeltmennesker, uansett nasjonalitet, ikke er ansvarlige for disse krigs­handlingene. Ta vare på hverandre og vær rause. Krigen i Ukraina kan påvirke mange mennesker på ulike måter og kanskje reaktivere krigstraumer hos noen. Mange er slitne, nedstemte, og har psykiske problemer og lidelser etter to år med korona. Det som skjer nå kan forsterke uro og stress.

Trenger du noen å snakke med? Se oversikt over hjelpetelefoner og nettsted