Alkoholpolitisk handlingsplan 

  • I hovedsak er alkoholpolitisk handlingsplan en videreføring av tidligere alkoholpolitikk, men med nødvendige tilpasninger til nye bestemmelser i alkoholloven og alkoholforskriften.
  • Den nedsatte arbeidsgruppen har i denne planen forsøkt å tydeliggjøre kommunens målsetninger og tiltak i forhold til tidligere. Vurderingen av å videreføre hovedtrekkene i dagens politikk er basert på kommunens og øvrige aktørers erfaringer med dagens regler.


Regelverk og retningslinjer 

  • Dokumentet er i stor grad en videreføring av «Regelverk og retningslinjer for servering-, salg og skjenking av alkoholholdig drikk og tobakkshåndtering i bevillingsperioden 2020-2024.
  • For å gjøre dokumentet enklere å finne fram i og lettere å lese har arbeidsgruppen endret en del på layout, plassering og det er satt inn en del nye underoverskrifter. Lovverket er også oppdatert, spesielt gjelder dette for tobakkskadeloven. I tillegg har arbeidsgruppen satt inn «Instrukser for kontrollører» som ved en feil ikke ble inntatt i planen for 2020-2024. Endringene er merket med rødt.
  • Nytt i forhold til tidligere er at arbeidsgruppen foreslår at avgjørelsesmyndigheten som i dag ligger hos kommunestyret overføres til hovedutvalget for helse - og sosial. Bakgrunnen er at det vil gi en mer effektiv forvaltning av regelverket.


Høringsdokumenter 
Høring- Alkoholpolitisk handlingsplan og Regler og retningslinjer for tobakk, servering, salg og skjenking av alkohol 2024-2028 
Høringsdokument - Alkoholpolitisk handlingsplan 2024 - 2028 
Høring - Regelverk og retningslinjer 2024-2028


Høringsfrist er 15. mars 2024
Tilbakemeldinger på høringen sendes pr. e-post til posths@alta.kommune.no eller pr. post Helse og sosialadministrasjonen, Postboks 1383, 9506 Alta.