Det var ni søkere til stillingen og Ida Halsvik var den som var best kvalifisert.  
Ida kommer fra en stilling i BUFETAT, er barnevernspedagog, holder akkurat nå på med en master i barnevern. Ida begynner i stillingen 01. august.
 

SLT står for: Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. 
SLT-modellen skal sikre god samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. SLT-modeller er en forende samhandlingsmodell som består av et styrenivå, et koordinerende nivå og et utøvende nivå. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tverr av etater og faggrupper. https://konfliktraadet.no/slt-modellen/


SLT koordinator skal være bindeleddet mellom nivåer og sikre at alle som arbeider med rus og kriminalitetsforebyggende tiltak samordner sine tiltak. 

Stillingen er en ny opprettet stilling og skal bidra til å identifisere utfordringer og til å videreutvikle lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i kommunen. SLT-koordinator er organisert under oppvekst, Barn- og ungetjenesten. 

SLT skal utøve sin funksjon knyttet til forebyggende arbeid i tett samhandling mellom Alta kommune, politiet og virksomheter.