Er arbeidet søknadspliktig?

Om fylling eller planering av terreng er søknadsplikt avgjøres av tiltakets karakter og innvirkning på omgivelsene.

Enkelte mindre fyllinger og planering av terreng er unntatt søknadsplikt etter SAK10 § 41- bokstav f nr. 7.

Unntaket gjelder fylling/planering der høydeforskjellen i forhold til opprinnelig terreng er inntil:

  • 3 m i spredtbygd strøk
  • 1,5 m i tettbygd strøk
  • 0,5 m på eiendom for rekke- og kjedehus og lignende i tett bebyggelse

Beregningen av høydeforskjellen gjelder slik at terrengendringen ikke på noe punkt kan overstige den gitte høydebegrensning.

Fyllingen/planeringen må starte minst 1 meter fra nabogrensen. Vann skal ikke ledes inn på naboeiendom/veiformål. Det anbefales at naboer og gjenboere varsles/gis informasjon selv om det ikke er krav om nabovarsling etter plan- og bygningsloven.

Det er kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som er omfattet av unntaksbestemmelsen. Arbeider som har et omfang i areal som gjør at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet. Grunnforhold vil være avgjørende for om tiltaket er søknadspliktig, og tiltakshaver har plikt til å sette seg inn i hvilke grunnforhold som er på egen eiendom.

Før det gjøres terrengendringer er du som tiltakshaver selv ansvarlig for å tiltaket ikke er i strid med plan- og bygningslovens, gjeldende planer eler annet regelverk. Dersom tiltaket ikke er i samsvar med gjeldende regelverk eller paner er tiltaket søknadspliktig.

Søknad med ansvarlig foretak

Du må søke med hjelp av ansvarlig søker (foretak) dersom utfyllingen/terrenginngrepet er vesentlig og ikke faller inn under mindre tiltak som er unntatt søknadsplikt.

Det skal benyttes foretak med relevant kompetanse som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for arbeider.

Grunnforhold

Alta kommune består i stor grad av områder med mulighet for marin leire (kvikkleire). Marin grense i Alta kommune er på ca 75 moh.
Marin grense og kartlagte kvikkleiresoner vises i NVE’s temakart Kvikkleire. I kartlagte kvikkleiresoner vil terrengendringer være søknadspliktig uansett størrelse på tiltak.

Ulike grunnforhold kan gi begrensninger på hva du kan gjøre av terrenginngrep og utfylling. Gjennom tiltak som graving, utfylling, drenering eller andre terrengbelastninger kan et fareutsatt område bli overbelastet slik at det kan oppstå ras. Ras kan utløses av relativt små byggetiltak utført på feil sted eller feil måte.

Selv om et område ikke er registrert som en kartlagt kvikkleiresone vil det kunne være fare for marin leire under marin grense.
Ved utførelse av terrenginngrep i områder under marin grense anbefales det å sette seg inn i NVE’s veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.