Definisjon

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover. Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje eller ark og takopplett er et typisk påbygg. Påbygg er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA), endres. Men det kan også være en utvidelse for eksempel i form av en balkong i annen etasje, med høyde over bakken ikke mer enn 5 meter, som fører til økning i bebygde areal (BYA). Påbygg er alltid søknadspliktig.

Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate i én eller flere etasjer som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). 

Underbygg er en ny bygningsdel som plasseres under eksisterende konstruksjon. Og bygge under en eksisterende bygning er alltid søknadspliktig.

påbygg.png

Kilde: www.byggstart.no/guide/tilbygg

Se også: Gode råd for deg som planlegger et tilbygg

Krever ikke søknad

Dersom tilbygg er på inntil 15 m², f.eks. balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod trenger du ikke søke. 

Viktige forutsetninger

  • Tilbygg kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet).
  • Avstand fra nabogrensen må være minimum 4 meter og tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket
  • Tiltaket må ikke komme i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk som veglova.
  • Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag, må styret godkjenne det du søker om.
  • For fritidsbebyggelse kan det være egne regler for tilbygg (begrensning på hyttestørrelse)

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Veiviser – sett opp tilbygg uten å søke

Sjekk hvor stort du kan bygge 

Søke selv

Hvis det er et enkelt tilbygg hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50m2 kan du søke selv. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller. Bestemmelsen omfatter tilbygg til alle typer byggverk, herunder for eksempel tilbygg til næringseiendom og driftsbygning. Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.

Du må søke ved hjelp av fagfolk/ansvarlig søker eller som selvbygger dersom:

• Du skal bygge eller rive et påbygg. Alle påbygg krever søknad med hjelp av fagfolk
• Tilbygget hvor samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50m2 
• Du skal bygge under en eksisterende bygning. (Underbygg/kjeller)

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Meld fra at bygget er ferdig