Definisjon

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel være å bytte vinduer, endre kledning eller taktekking, sette inn en ny dør eller å innglasse balkonger.

Fasadeendring er i utgangspunktet søknadspliktig, men det er to unntak fra søknadsplikten:

  • En fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres jf plan- og bygningslovens § 20-5, bokstav f. Slike endringer kan være skifte av vindu og dører uten at bærende konstruksjoner blir berørt.
  • Tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv (selvbygger)

Du kan selv søke og stå ansvarlig for byggearbeidene på egen eiendom, hvis du kan sannsynliggjøre at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.

Søknad med hjelp av ansvarlig foretak

Du må søke med hjelp av ansvarlig foretak dersom fasadeendringen

  • endrer bygningens karakter
  • innebærer inngrep i bærende konstruksjoner
  • innebærer inngrep i brannvegger eller andre brannsikre bygningsdeler
  • er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
  • gjør at kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke blir oppfylt