Definisjon

Mikrohus: Frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med en boenhet i en etasje uten kjeller. Boligbygning kan ikke på noen punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.

Plassering av et mikrohus er et tiltak som omfattes av plan- og bygningslovens § 20-1. Om tiltaket er søknadspliktig, med eller uten krav om ansvarsrett, eller unntatt søknadsplikt avhenger av varigheten av plasseringen og om tiltaket oppfyller krav i SAK10 § 3-1.  

Alta kommune har ikke gjeldende planbestemmelser for mikrohus, og det er ikke avsatt egne tomter for dette formålet. Tiltakshaver må selv ha eiendom eller utarbeide avtale med grunneier før det kan søkes om plassering av mikrohus på en gitt eiendom. Dersom mikrohus skal stå over 2 år må plasseringen være i samsvar med regulert arealformål.

Det er ikke åpnet for ekstra frittstående boenhet på boligeiendom i Alta kommune.

Unntatt søknadsplikt

Dersom tiltaket skal plasseres inntil 2 måneder er tiltaket unntatt søknadsplikt dersom det ikke foreligger reguleringsbestemmelser som begrenser plassering av mikrohus.

 

Søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningslovens § 20-4 ved midlertidig plassering

Dersom mikrohus skal plasseres i inntil 2 år regnes det som et midlertidig tiltak.

Søknad kan fremmes etter Plan- og bygningslovens § 20-4, tiltaket krever ikke ansvarlig søker eller ansvarlig foretak for prosjektering og utførelse. Mikrohus skal oppfylle de krav som gjelder for midlertidige bygninger, jf TEK17 § 1-2 fjerde og femte ledd.

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningslovens § 20-4 ved permanent plassering av mikrohus

Det er ikke krav om bruk av ansvarlig foretak ved oppføring av permanent mikrohus dersom følgende krav er oppfylt:

  • Tiltaket er en frittliggende boligbygning på inntil 30 m2 BRA
  • Tiltaket består av en boenhet i en etasje uten kjeller.
  • Høyden på bygning skal ikke på noen punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.
  • Tiltaket oppføres på bebygd eiendom.
  • Tiltaket inneholder ikke pipe eller skorstein.
  • Tiltaket inneholder alle hovedfunksjoner for en boenhet. (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett). Hovedfunksjoner må være plassert på inngangsplanet.
  • Tiltaket har tilfredsstillende renovasjonsløsning, adkomst, parkering og løsning for vann og avløp.
  • Oppfylle krav til sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvaliteter.

Unntaksbestemmelsene fra krav om ansvarlig foretak finnes i SAK10 § 3-1 bokstav e med veiledning.

Veileder for mikrohus som helårsbolig.

Tekniske krav til mikrohus følger av TEK17 § 1-2 annet ledd.

 

Søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningslovens § 20-3

Dersom tiltaket ikke er innenfor krav gitt i SAK10 § 3-1 bokstav e og skal plasseres over 2 år, vil tiltaket være søknadspliktig etter Plan- og bygningslovens § 20-3 med krav om bruk av ansvarlig foretak. Alle materielle krav som følger av lov og forskrift skal oppfylles.

Søke selv (selvbygger) SAK10 § 6-8

Du kan selv søke og stå ansvarlig for byggearbeidene på egen eiendom, hvis du kan sannsynliggjøre at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.

Les mer om § 6-8. Selvbygger