Unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningslovens § 20-5

For frittstående eneboliger kan innglassing av balkong eller veranda være unntatt søknadsplikt dersom tiltaket er i samsvar med krav i kommuneplanen eller reguleringsplan, og faller inn under tiltak som kan unntas fra søknadsplikt i SAK10 § 4-1 bokstav b.

Innglassing av balkong eller veranda må ikke føre til at bygningens karakter endres på en slik måte at tiltaket vurderes som fasadeendring. Om en fasadeendringen er søknadspliktig eller ikke, avhenger av en konkret vurdering av hvordan den innglassede bygningen vil virke inn på bygningens karakter.

Dersom innglassing ikke vurderes som en fasadeendring, kan tiltaket unntas søknadsplikt som tilbygg.

Innglassing av balkong og veranda er ikke søknadspliktig når;

  • Tilbygg verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m​2.
  • Tilbygget må være understøttet og ha eget bæresystem.
  • Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.
  • Tilbygg må ikke komme i konflikt med planformål, plankart eller planbestemmelser om blant annet byggegrenser, avstandskrav og utnyttelsesgrad for eiendommen

Veiviser tilbygg uten å søke

Søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-3

Dersom du bor i rekkehus/ flermannsbolig/ blokk vil det være nødvendig med vurdering av brann- og rømningskrav for å påse at disse tilfredsstilles ved innglassing av balkonger, terrasser eller svalganger. Vurderingen skal gjøres av foretak med relevant kompetanse.

Det skal fremmes søknad med ansvarlig foretak dersom;

  • Du ønsker vinterhage på taket
  • Ønsker å etablere takterrasse
  • Innglassingen skal skje over to etasjer
  • Brannkrav eller rømningsveier blir påvirket
  • Du bor i rekkehus/ flermannsbolig/ blokk
  • Du bor i bevaringsverdig bygning.

Søknad om tillatelse etter plan– og bygningslovens § 20-3 krever ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for de ulike ansvarsområdene.