Bygge garasje som ikke er søknadspliktig

Bygge garasje som ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20-5 og SAK10 § 4-1. 
 
Det kan oppføres garasje unntatt søknadsplikt dersom følgende er oppfylt. 
Bygning må ikke være i strid med gjeldende arealplan – jf. pbl. § 1-6 andre ledd.
Utnyttelsesgrad for tomten må ikke overskrides ved byggingen.
Avklaring må gjøres med andre myndigheter, for eksempel vei-, landbruks- og kulturminnemyndighet. 
Avklaring angående flom-, skred- og andre miljøforhold som kan ha konsekvens for tiltaket. 
 
Er dette oppfylt kan bygning oppføres uten å søke dersom
bygningen er frittliggende
bygningen plasseres på bebygd eiendom
verken bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2
bygningen ikke skal brukes til beboelse
mønehøyden ikke overstiger 4,0 meter
gesimshøyden ikke overstiger 3,0 meter
bygningen oppføres i en etasje og uten kjeller
bygningen ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra nabogrensen
bygningen ikke plasseres nærmere enn 1,0 meter fra annen bygning på egen eiendom
bygningen ikke plasseres over vann- eller avløpsledninger
 
Det må sendes søknad til kommunen dersom disse vilkårene ikke er oppfylt.
 
Utfyllende informasjon finnes i SAK10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse.
 
Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en veiviser for tiltak som er unntatt søknadsplikt.
Her vil du kunne finne ut om tiltaket er søknadspliktig.
 
Når tiltaket er ferdigstilt skal det sendes inn melding til kommunen om at tiltaket og plasseringen senest innen fire uker etter at det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:
  1. Dato tiltaket ble ferdigstilt
  2. Matrikkelnummer, jf. matrikkelloven § 3 første ledd bokstav c (kommune-, gårds- og bruksnummer, ev. festenummer og seksjonsnummer)
  3. Kart over eiendommen som viser omriss av tiltaket med målte avstander til grenser og andre bygninger på eiendommen
  4. Tiltakets areal i bruksareal (BRA), bebygd areal (BYA) og bruttoareal (BTA) pr. etasje
  5. Bygningstype etter matrikkelen for frittstående bygg

Skjemaet «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt» brukes for å gi kommunen melding om at tiltaket er ferdigstilt.   

Bygge garasje som du som tiltakshaver kan være ansvarlig for selv

Bygge garasje som du som tiltakshaver kan være ansvarlig for selv etter Plan- og bygningslovens § 20-4 og SAK10 § 3-1
 
Søknad om byggetillatelse kan sendes inn av deg selv som tiltakshaver. Du er ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, samfunnssikkerhet og andre tillatelser. 
 
En enkel frittliggende garasje på bebygd eiendom. 
Garasjen kan ikke benyttes til beboelse. 
Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygdareal (BYA) kan være over 70 m2. 
Garasjen skal oppføres i 1 etasje. 
Garasjen kan også være underbygget med kjeller. Kjelleren kan ikke inneholde oppholdsrom og må ha himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
Garasjen kan ha loft dersom det har bruksareal som er mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. Bruksareal på loft skal medregnes i det totale bruksareal. 
 
Dersom det er ønskelig å bygge garasje som har større areal (BRA) enn 50 m2 er det det noen punkter du som tiltakshaver må være ekstra oppmerksom
 
Byggeteknisk forskrift (TEK17) har strengere branntekniske krav til garasjer som er større enn 50 m2. 
For garasjer som har areal større enn 50 m2 er det det krav til at avstand til eiendomsgrense skal være minst 4 meter (Pbl § 29-4 andre ledd) med mindre
1. Kommunen godkjenner at du bygger nærmere ved at det søkes dispensasjon fra avstandsbestemmelser i Plan- og bygningsloven eller
2. Du har skriftlig samtykke fra nabo til å bygge nærmere.

Bygge garasje som er søknadspliktig med krav om ansvarlig søker

Bygge garasje som er søknadspliktig med krav om ansvarlig søker etter Plan- og bygningslovens § 20-3.

Garasjer som er større enn 70 m2 bruksareal (BRA) eller bebygdareal (BYA) krever søknad innsendt av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger. For at du skal kunne bli godkjent som selvbygger forutsettes det at du har nødvendig kompetanse selv, eller at du knytter til deg noen med slik kunnskap. Tiltaket krever også ansvarlig foretak for prosjektering av tiltaket og utførelse av tiltaket. 

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.
Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.