Definisjon

Bod, uthus og lekehus er frittliggende mindreverdige bygg som ikke benyttes til beboelse.

Pergola er definert som et byggverk av stolper eller søyler, overbygget med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom. Dersom det blir lagt tak på byggverket er det ikke lenger definert som pergola og det vil kunne medregnes i bebygd areal (BYA) på en tomt.

Bod, uthus, lekestue og pergola kan være fritatt for søknadsplikten.

Anneks er vanligvis et frittstående bygg i tilknytning til hus eller hytte som er beregnet for beboelse. Eksempler på dette kan være at man har et anneks som ekstra soverom på en bolig-, eller fritidseiendom. Annekset kan ikke ha både kjøkken og bad, men kun fungere sammen med hovedbygningen.

I de tilfeller annekset inneholder både kjøkken og bad, og dette ikke er omsøkt, vil det kunne bety at annekset er ulovlig.

Et anneks er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-3, med ansvarlig søker og ansvarlig foretak for prosjektering og utførelse.

Krever ikke søknad

Pergola
For at pergolaen skal være unntatt søknadsplikt, må den tilfredsstille følgende krav:

 • Oppføres på bebygd eiendom
 • Ikke ha større mønehøyde enn 4 m og gesimshøyde mer enn 3 m.
 • Ikke plasseres mindre enn 1 m fra nabogrense
 • Pergola skal være i samsvar med plankart og planbestemmelser.


Frittliggende mindreverdig bygning - Uthus/lekestue og bod
For at uthuset eller lekestuen skal være fritatt fra søknadsplikten, må den tilfredsstille følgende krav:

 • Oppføres på bebygd eiendom
 • Verken ha et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 50 m2.
 • Mønehøyden kan ikke være over 4.0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m.
 • Kun oppføres i en etasje
 • Ikke underbygges med kjeller
 • Ikke nærmere enn 1,0 m fra nabogrensen eller annen bygning på eiendommen, og ikke plasseres over ledninger i grunnen
 • ikke plasseres over ledninger i grunnen eller byggegrenser.
 • Sjekk om det plassering av frittliggende mindreverdig bygning er i samsvar med reguleringsbestemmelser og plankart.

Husk at noen reguleringsplaner har restriksjoner på frittliggende boder.
 

Krever søknad

Pergola
Dersom pergolaen får et tak, det vil si, at byggverket ikke lenger kun har stokker/bjelker som er lagt med åpne mellomrom, vil det kunne medføre en søknadsplikt. Dette gjelder også i de tilfeller hvor ‘pergolaen’ har et tak bestående av skyvbare lameller. 

Frittliggende bygning
Du må søke hvis:

 • du skal bygge et anneks,
 • bruke bygningen til oppholdsrom,
 • det du bygger inneholder både kjøkken og WC/bad, eller
 • hvis bygningen skal brukes til overnatting.

Anneks
Krever søknad da dette ansees som bygning som skal brukes til overnatting.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Se også siden vår Ny bolig/boligenhet

Kommuneplans bestemmelser om anneks

 • På ordinære boligtomter tillatelse ikke anneks jf kommuneplans bestemmelse pkt 2.5.6
 • På tomt til fritidsformål tillates anneks på inntil 20 m² BRA jf kommuneplans bestemmelse pkt 2.6.4 bokstav c

Søke selv (selvbygger)

Du kan selv søke og stå ansvarlig for byggearbeidene på egen eiendom, hvis du kan sannsynliggjøre at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.

Les mer om å søke selv som selvbygger her

Se også sidene våre Søke på egenhånd og Behandling av byggesøknad

Søke med hjelp av fagfolk

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom bygningen inneholder kjøkken og wc/bad og/eller skal benyttes til overnatting.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.
Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ. 

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Meld fra at bygget er ferdig