Definisjon

Bruksendring er å endre bruk av f.eks et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse. Du har for eksempel en søknadspliktig bruksendring om du:

  • endrer et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel stue) eller omvendt
  • gjør endringer i boligen din slik at det blir to nye separate boliger
  • vil bruke hele eller deler av boligen din til næringsvirksomhet

Hva er hoveddel?
Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vindfang, entré og ganger mellom disse rommene.


Hva er tilleggsdel?
Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom.

Når må jeg søke om bruksendring?

Du må søke kommunen om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, for eksempel om du vil gjøre om en bod til et soverom. Du kan enten søke selv, eller få ansvarlige foretak til å søke og bygge for deg. Hvis du søker selv er du selv ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt.

Det skal tas hensyn til hva slags formål reguleringsplanen stiller opp, og det skal tas hensyn til påvirkning på omgivelser, som økt trafikk, åpningstider osv.

Krever søknad

En må søke om tillatelse til bruksendring når et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. Tilsvarende gjelder for tilrettelegging for annen bruk. Grunnen til dette er at ny bruk kan medføre nye krav til byggverket eller bruken av byggverket, for eksempel knyttet til brannsikkerhet eller påvirkning på omgivelsene.

Du må alltid søke om bruksendring dersom bruken ikke er i samsvar med formålet bak tillatelsen. Husk at det stilles krav til bokvalitet.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Dersom du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende leilighet eller branncelle. Dette forutsetter at du ikke utfører søknadspliktige tiltak i bærende konstruksjoner ved for eksempel å senke gulv i kjeller.

Søknadsskjema bruksendring

Søke med hjelp av fagfolk/ansvarlig foretak

I forbindelse med etablering av leilighet eller sekundærleilighet (ny boenhet, for eksempel til utleie). Du må også søke med ansvarlig foretak ved endring i bruk, for eksempel fra kontor til bolig eller fra bolig til forretning.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et ansvarlig foretak som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.
Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ. 

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Meld fra at bygget er ferdig