Kart med planavgrensning
Kart med planavgrensning

 

Hensikten med planen er å legge til rette for ny skole med tilhørende flerbrukshall og uteområde. Plasseringen av skolen vil være ved siden av dagens skole.

Planområdet omfatter hele eller deler av disse eiendommene gnr. 29/184, 29/190, 29/222 OG 29/290 som vist på kartutsnittet. Planområdet er på ca. 94 daa.

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning §§ 6-8 og utløser ikke krav om konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med overordnet plan.

Gjeldende plan for områder er Kommuneplanens arealdel, vedtatt 15.02.2021.

Kart med planavgrensning planstatus
Kart med planavgrensning planstatus

 

De som har innspill til planarbeidet i varslingsperioden, bes sende disse til BOARCH arkitekter a.s, Sjøgata 21, 8005 Bodø eller gisle@boarch.no innen mandag 19. august 2024.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Gisle Jakhelln, tlf. 93 409 409 eller e-postadresse gisle@boarch.no

Dokumenter i saken

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Varsel om oppstart av planarbeid