Krav: 
Badeanlegg, bassengbad, boblebad og badstuer som er tilgjengelig for allmennheten omfattes av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. 
Forskriften skal sikre brukerne av badeanlegget tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker 

Badeanleggene må sende melding til kommuneoverlegen ved nyetablering eller endring i virksomheten. 

Friluftsbad og badeplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern 
Forskriften skal fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, samt sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Alta kommune ved kommuneoverlegen har tilsynsansvar med virksomheter som omfattes av forskriftene. 
De ansvarlige for virksomheter/eiendommer har ansvar for at bestemmelsene i regelverket overholdes. 

Friluftsbad: 
I Alta finnes flere godt tilrettelagte steder for badeglade, både i saltvann og ferskvann. Badestedene er tilrettelagt på ulike måter og noen er tilknyttet vei og parkering mens andre når man til fots. Alta kommune ved virksomhet miljø, park og idrett er ansvarlig for drift og vedlikehold av offentlige friluftsbad i Alta. 

Oversikt badeplasser