Klager på støy

Dersom du er plaget med støy, så kan kommunen gi råd om hvordan støyproblemer eventuelt kan reduseres og hvem som er riktig myndighet for saken.

Vi gjør ikke støymålinger. Hvis du trenger å få målt eller kartlagt støy, må du kontakte et firma 

Dersom du ønsker å klage på støy:
Du må først ta kontakt med den som forårsaker helseplagene før du klager til miljørettet helsevern. 

I klagen må du dokumentere og detaljert beskrive: 

  • Hva forårsaker helseplagene? 
  • Hvem foråsaker helseplagene? 
  • Hvilke plager får du eller dere? 
  • Hvor er du eller dere plaget? (opphold utendørs eller opphold innendørs) 
  • Når oppstod det for første gang? 
  • Når på døgnet er du eller dere plaget, og hvor lenge? 

Du må ha med kontaktinformasjon til den som klager (adresse, e- post og telefon), og helst til den som forårsaker helseplagene. 
Hvis flere står bak klagen, må alle skrive under med navn eller signatur. 

Dere må i tillegg bekrefte at klagen er tatt opp med den som foråsaker helseplagene. Beskrive hva som er drøftet og når det skjedde. 

Klagen kan sendes på e-post til tjenesteområde helse og sosial i Alta kommune, postmottak.hs@alta.kommune.no, eventuelt til postmottak@alta.kommune.no 

Miljørettet helsevern - regelverk om støy

Forskrift om miljørettet helsevern: 

Omfatter private og offentlige virksomheter og eiendommer hvis forhold direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Forskriften gjelder ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen. Forskriften gjelder for innretninger til sjøs, dersom disse ikke er særskilt regulert i annet regelverk.

Forskriftens § 7 inneholder et overordnet krav om at virksomheter og eiendommer skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. 

Forskriftens § 9a inneholder et krav til at ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå
 

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger:

Omfatter barnehager, grunnskoler, videregående skoler, skolefritidsordninger, leksehjelpsordninger i tilknytning til skolevirksomhet, barneparker mv 

Inneholder i § 8 et krav om lydforhold: "Virksomhetens lokaler og uteområder skal være helsemessig tilfredsstillende utformet og innredet slik at barn og elever er beskyttet mot støy og slik at deres oppmerksomhet ikke svekkes eller samtale vanskeliggjøres" 

Kommuneoverlegens behandling av en klagesak på støy

Ved klagesaker på støy som vurderes etter forskrift om miljørettet helsevern,  skal kommuneoverlegen gjøre en vurdering av hvordan krav i forskriften etterleves, og da spesielt om det foreligger «helsemessig ulempe» eller om støyen overskrider «helsemessig forsvarlig nivå»

Helsemessig ulempe er nærmere omtalt i merknader til forskriften, og omhandler: «forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Med det menes at forholdet må være av en viss alvorlighet eller overstige et minstemål av akseptabel helserisiko, før det anses som en «helsemessig ulempe». En viss grad av alminnelig risiko må nødvendigvis aksepteres i samfunnet. Det aller meste kan utgjøre en potensiell fare for omgivelsene, men det er verken ønskelig eller praktisk mulig å regulere enhver mulig negativ helsemessig påvirkning. Forhold som ikke går utover dagliglivets alminnelige risiko vil ikke omfattes av forskriften. Forhold som etter en helsefaglig vurdering må anses å være av liten betydning vil altså falle under tålegrensen.

I selve vurderingen av en klage, kan følgende være aktuelt: 
• Innhenting av opplysninger fra den/de som blir påklaget 
• Innhente dokumentasjon på støyforholdene, fra eier av eiendom/virksomhet 
• Gjennomføre internt møte i kommunen med andre myndigheter
• Gjennomføre befaring av området 
• Gjennomføre møte med berørte parter 

Alle klagesaker vil bli journalført i kommunens saksbehandlingssystem