Når bør du måle radon?

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Gassen er helsefarlig når den siver inn i huset, og øker blant annet risikoen for lungekreft. 

Det er kun ved å gjennomføre radonmålinger man vet om det er radon i egen bolig eller ikke. 
Alle boligeiere bør måle radon. Nybygg skal ha forebyggende tiltak mot radon, men vi anbefaler å måle også i nye boliger. 

Slik måler du: 

  • Mål radon i vinterhalvåret, mellom 15. oktober - 15. april 
  • Målingen skal foregå i minst 2 måneder 
  • Mål i minst to oppholdsrom. Har boligen flere etasjer, skal du måle i minst et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke måles 

Les mer om hvordan du måler radon på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 

Slik måler du radon 
Radon i nybygg 

Alta kommune tilbyr dessverre ikke salg eller utleie av radonmålere. Vi har heller ikke avtale med noen radonfirma, og kan ikke anbefale noen spesielle firmaer. 

Plikt til å måle radon i utleieboliger

Leier du ut bolig? Da må du måle radon. 

Alle som leier ut en bolig skal kunne dokumentere at radonnivået i utleieboligene er innenfor grensene i strålevernforskriften. 

Dokumentasjon på radonnivåene skal være tilgjengelig for leietaker. Dokumentasjon skal også være tilgjengenlig ved et eventuelt tilsyn fra kommunens tilsynsmyndighet på miljørettet helsevern. 

Radonnivået i utleieboligen, informasjon fra DSA 

 

Plikt til å måle radon i skoler og barnehager

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i offentlige og private grunnskoler, videregående skoler og barnehager. 
Det må gjennomføres radonmålinger etter større ombygginger og i nye bygg i løpet av det første vinterhalvåret. Deretter skal det måles regelmessig. 

Det er oppholdsrom som skal måles. Eksempler på oppholdsrom er klasserom, lekerom, kontorer, spiserom/kantine og undervisningsrom som musikkrom, sløydsal, gymsal 

​Måleprosedyre for radon i skoler og barnehager skal følges

Om grenseverdier: 

  • Alle skoler og barnehager skal ha så lave radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m³ (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften. 
  • I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m³. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom målingene viser radonnivåer høyere enn 100 Bq/m³, enten det er 150, 400 eller 2000 Bq/m³, må du sørge for at det blir gjort tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.
  • Forutsatt at dokumenterbare radontiltak er gjennomført, kan radonnivået være mellom 100 og 200 Bq/m³. 
  • Etter at det er gjennomført tiltak for å redusere radon, må det måles på nytt for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt. 

Utfyllende informasjon om radon i skoler og barnehager 

 

Hva gjør du med høye radonnivåer?

Måler du over 100 becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3) i boligen bør du gjøre tiltak. Anbefalt grenseverdi er 200 Bq/m3

Det finnes gode og effektive tiltak mot radon. Du kan øke ventilasjonen for å lufte ut radon, tette bygget så ikke radon siver inn, eller lage en radonsug eller radonbrønn for å lede radongassen bort. 

Anbefalte grenser for radon 

Tiltak mot radon i inneluft 

 

Hvor i Alta kommune er det radon?

Fordi vi ikke kan friskmelde områder uten å måle, har Alta kommune ingen oppdatert "radonkart" med oversikt over utførte målinger. 

I 2000 - 2003 deltok Alta kommune i et større kartleggingsprosjekt av radon i Norge. Det ble gjennomført radonmåling i totalt ca. 37 200 utvalgte boliger i 158 kommuner.

Resultatet av karleggingen finner du her

Det kan være store lokale forskjeller. To nabohus kan ha helt ulike radonnivåer, så derfor anbefaler vi alle å måle radon. 

Norges geologiske undersøkelser (NGU) har et aktsomhetskart for radon. Dette viser hvor utsatt ulike områder er, altså om det er høy eller lav sannsynlighet for at det er mye radon i berggrunnen 

Nasjonalt aktsomhetskart for radon