Den som er ansvarlig for en virksomhet eller eiendom etter regelverket om miljørettet helsevern har krav til internkontroll for på påse at krav etterleves.

Under følger informasjon om hva som kan inngå i internkontrollsystemet: 
 

 1. Oversikt ansvarsområder/organisering – hvem har ansvar for hva
  1. Her er det viktig at det er foretatt en avklaring av roller og ansvar mellom involverte enheter som drifter virksomheten. 
    
 2. Oversikt over lover, forskrifter og regler som regulerer driften ved virksomheten
  1. Dette bør med fordel samles ett sted
    
 3. Virksomhetens målsetting med internkontrollarbeidet
  1. Hvorfor skal vi jobbe med dette? Tips: Sjekk formålet i lov/forskrift
    
 4. Rutinebeskrivelser som «svarer på» kravene i den spesielle forskriften
  1. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v: Sjekk «god praksis» innen hvert forskriftskrav
  2. Andre forskrifter (forskrift om miljørettet helsevern, forskrift for badeanlegg etc): sjekk ordlyd i de enkelte paragrafer i forskriften
    
 5. Opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten
   
 6. Avviksbehandling og korrigerende tiltak (Hva gjør vi dersom det oppstår en feil?)
  1. Her kreves det en skriftlig generell beskrivelse som sier noe om hvordan en skal gå fram dersom det oppdages et avvik. Det skal være en beskrivelse av hvordan avvik (inklusive skader) skal avdekkes, meldes, dokumenteres og behandles.
  2. Det bør finnes et skjema som skal fylles ut for hvert avvik (hva har skjedd, årsak, strakstiltak, korrigerende tiltak)
    
 7. Registreringer
  1. Eksempler: avviksskjema, renholdsplan, tilsynsrapporter, inneklimamålinger
    
 8. Intern revisjon
  1. Ved en gitt hyppighet (Eks: en gang i året) skal det være en gjennomgang av internkontrollsystemet for å kontrollere at det er samsvar mellom system, praksis og regelverk. Det skal være skriftliggjort når slik gjennomgang skal foregå, og resultatet av gjennomgangen skal dokumenteres.