1. kvartalsrapport for 2024 er klar. Trenden fra fjoråret fortsetter og prognosen akkurat nå er at Alta kommune har et merforbruk på cirka 96 millioner kroner.

– Selv om prognosen for 2024 som helhet tilsier en merinntekt på 19,27 millioner kroner er det alarmerende at tjenesteområdene melder om et samlet behov for økte rammer med 114,8 millioner kroner, slik at prognosen for året som helhet er et merforbruk på om lag 95,8 millioner kroner, skriver kommunedirektør Oddvar Konst i sin innledning.

Her kan du lese hele kvartalsrapporten

En større omstilling må til

I løpet av et år kommer det fire økonomirapporter - kvartalsrapporter. Den beskriver kommunens økonomiske situasjon akkurat nå.

I fjor hadde kommunen, ved årsslutt, et merforbruk på 86,3 millioner kroner. Årets første kvartalsrapport vitner om at sitasjonen er uendret.

Her kan du lese om årsregnskapet for 2023

– Denne kvartalsrapporten synliggjør derfor behovet for en større omstilling av kommunes drift innen alle tjenesteområder i årene fremover, samt et behov for virkningsfulle tiltak for å bremse kostnadsveksten umiddelbart. I det videre arbeidet handler det om å identifisere de store pengestrømmene i vanlig drift og få disse nedjustert, skriver Konst.

Disposjonsfondet kan være tomt ved utgangen av året

Disposisjonsfondet var på vel 70 millioner ved inngangen til 2024, og det er forutsatt at det skal avsettes ytterligere 37,8 millioner i budsjett for 2024. Med det varslede merforbruket kan det se ut som om disposisjonsfondet vil være tomt ved utgangen av 2024.

Innen mai er revidert nasjonalbudsjett for 2024 og kommuneproposisjonen for 2025 kjent. Men selv med positivt bidrag her, så er det stort behov for endringer i tjenestetilbud, enring i nivå på tjenester og behovet for mer effektiv drift i Alta kommune stort.

– Dette må ha det største fokuset i tiden fremover og innstillingen til kommunestyret i denne saken bærer preg av alvoret. 

I mai skal Kommunestyret behandle kvartalsrapporten, og behandle forslag til kutt og effektivisering.

Her kan du holde deg oppdatert på kommunens økonomiske situasjon