Skjermdump av forsiden til Alta vil

Kommuneplanens samfunnsdel - Alta vil

Med «Alta vil» uttrykkes kommunens og altasamfunnets felles ambisjon for samfunnsutviklingen mot år 2027.

Alta kommune vedtok 22. juni 2015 en ny «Alta Vil» - Kommuneplanens Samfunnsdel – etter en lang og omfattende prosess over 3 år.

Denne samfunnsplanen er andre generasjon med «Alta vil» som tittel og visjon. Forrige plan ble vedtatt i 2004, og har siden levd godt som kommunens eget «varemerke». Mange innbyggere og besøkende i Alta har lært «Alta vil» å kjenne, og kommunens egne ansatte har brukt visjonen til å bygge «Vi vil»-følelse og samhold over de ti årene som har gått. 

Les hele Alta vil 2015 - 2027

Hovedmål med «Alta vil» :

«Alta vil» finner du igjen i økonomiplan, årsbudsjett, virksomhetsplan og alle andre kommunale planer. «Alta vil» er også kommunepolitikernes hovedverktøy for å gi en samlet og synlig retning på Altas utvikling i et 12-årsperspektiv.

Satsingsområder i planen er:

  • Kunnskap og Kompetanse

Alta innehar et spekter av kompetanser som bidrar til velferd og verdiskapning. Læring foregår kontinuerlig og starter tidlig. Det mangfold av kompetanser (humankapitalen) altasamfunnet representerer, vil være vår viktigste strategiske ressurs framover. Gjennom å dyrke og videreutvikle kompetansene i kommunen, legger Alta de beste forutsetninger for å høste vekst, velferd og verdiskapning i kunnskapssamfunnet – som vektlegges mer og mer nasjonalt.

  • Næring og nyskaping

Næringslivet står tradisjonelt sterkt i Alta. Den sterke entreprenørskapskulturen og en ung befolkning er kommunens beste utgangspunkt for videre vekst og nyskaping. Samtidig vil det framover være viktig å satse også utover kommunegrensene i takt med regionens utvikling. Alta må posisjonere seg i Nordområdeutviklingen og gjøre seg relevant regionalt og 
nasjonalt. Kommunens høye kompetanse innenfor ulike bransjer vil være gull verdt i en tid med sterk konkurranse og krav til kompetanse og effektivitet.

  • Trivsel og livskvalitet

Bolyst, grønne omgivelser, godt klima og høy trivselsfaktor er kvaliteter ved Alta som mange framhever, og som utvilsomt bidrar til at flere og flere velger å bosette seg i kommunen. Mangfold i tilbud og aktiviteter bidrar også til den høye bolysten i Alta. For et samfunn i vekst, er det viktig å holde på mangfoldet og arbeide for at alle skal kunne kjenne trivsel og stolthet over å bo i Alta, uavhengig av bakgrunn og funksjonsevne. Tilrettelegging for en god oppvekst i Alta blir fortsatt en av kommunens hovedoppgaver, samt velferdstjenestene som er viktige for trivsel og livskvalitet for alle generasjoner.

  • Attraktivt regionsenter i utvikling

Alta kommune vil bygge attraktivitet for regionen gjennom godt samarbeid med naboer, mangfoldig kulturliv gjennom hele året, idretts- og kulturarrangementer for et bredt publikum og opplevelser for innbyggere og turister – vinter som sommer. Nordlysbyen Alta blir attraktiv som regionsenter blant annet ved å sikre gode kommunikasjonsløsninger og infrastruktur. Videre ønsker vi at våre aktiviteter skal skje innenfor naturens bæreevne i rene og trivelige miljø.

Hvis du går inn i planen, som ligger over, kan du lese deg opp på hvilke mål, totalt 21, som det er vedtatt av Alta kommune skal jobbe etter frem til 2027.

Økonomiske handlingsregler

Det er også vedtatt økonomiske handlingsregler for kommunen for å sikre nødvendig handlingsrom:

1: Netto driftsresultat bør over tid være 2 % av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat ses gjennomgående på som det viktigste måltallet for kommunal økonomi. Det er også det måltallet som brukes når regnskapsresultatene skal sammenlignes med andre kommuner, blant annet i KOSTRA. Generelt er et godt netto driftsresultat en indikator på kommunens økonomiske handlefrihet. 


2: Disposisjonsfond bør over tid være minimum 5 % av brutto driftsinntekter
Disposisjonsfondet er et fritt fond og står til kommunestyrets frie disposisjon. Bruk av fondet må vurderes nøye hver gang, da dette er kommunens «sparekonto». Fondene viser hvor mye kommunen har satt av til senere års drifts- og investeringsformål og er den delen av «reservene» som gir best uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Kommunen bør til enhver tid ha en buffer til å møte uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter. 


3: Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 80 % av brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er et mye brukt nøkkeltall. Sammen med netto driftsresultat er dette det mest brukte nøkkeltallet i kommunesektoren. 


4: Grad av egenkapital på investeringer bør over tid være på 30 % av totale investeringskostnader
Det er naturlig at størrelsen på investeringene varierer mellom år. Et klart krav til egenfinansiering av investeringene vil sette begrensninger både på størrelsen på investeringene og låneopptaket. Dette vil igjen bidra til å holde rente- og avdragsbelastningen nede. 

Smartby Alta

Alta kommunes Smartby-visjon:
Vår visjonsformulering setter brukeren og innbyggeren i fokus. Kommunen er en offentlig tjenesteleverandør, og vi skal følge den øvrige samfunnsutviklingen og gjøre oss mer tilgjengelig.
Særlig gjelder dette standardiserte søknadsprosesser, og tilgang til relevant informasjon og data innenfor de ulike tjenestesområdene, men også i ulike tjenester der vi kan forutsi et behov for en kommende tjeneste.

Målsetningen er at visjonen blir en integrert del av Kommuneplanens Samfunnsplan ved neste revisjon, og sees i sammenheng med vår sentrale visjon for samfunnsplanen. Derfor er visjonsformuleringen for Smartby Alta formulert som et slagord.

Les strategien her

Derfor har Alta Smartby-strategi

Skjermdump av forsiden Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategien er en av kommunens overordnede strategier, og gjelder for alle virksomheter i Alta kommune. Kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan med handlingsdel og virksomhetsplan er overordnede styringsdokumenter for anskaffelsesstrategien.

Les hele Alta kommunes anskaffelsesstrategi 2022 - 2026 her

Planen ble vedtatt i februar 2022.

Hovedmål med anskaffelsesstrategien

Alta kommunes anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av kommunens ressurser og samtidig ivareta miljøet. Således er hovedmålene for anskaffelsesstrategien å fremme økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Dette er i tråd med det overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel.

Med bærekraft menes «En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

FN’s bærekraftsmål

er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FN’s bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere
som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Særlig ett bærekraftmål, med tilhørende delmål, gjør seg gjeldende for offentlige anskaffelser;
12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
“Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. For å sikre gode levekår for nåværende generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer til mennesker og på
jorda.”

Delmål 12.7
“Fremme bærekraftige ordning for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.”


Alta kommune skal jobbe aktivt for at mål 12 og delmål 12.7 blir hensyntatt i enhver anskaffelse som blir gjennomført av kommunen.


For å nevne andre mål som er relevant for anskaffelsesområdet, og som det skal tas hensyn til ved anskaffelser:
3 – God helse og livskvalitet
8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
13 – Stoppe klimaendringene

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå kommunens overordna mål. Satsingene i kommuneplanen og overordna strategier skal gi retning for kommunikasjonen til kommunen. God kommunikasjon bygger tillit og engasjement i befolkningen og vi vil engasjere innbyggerne i utviklingen av kommunen vår. Det er viktig at innbyggerne har relevant og korrekt informasjon, og muligheter for å påvirke løsninger og avklare forventninger. Med denne strategien ønsker vi å sette innbyggeren og brukeren i sentrum.


Alta kommune er i vekst og har over 21.000 innbyggere. Vi har totalt sett en ung befolkning, noe som setter sitt preg på altasamfunnet. Med den digitale utviklingen er det også endrede forventninger til kommunen. Fremtiden skal bygges sammen med innbyggerne og de stiller krav til hvordan kommunen kommuniserer.
Strategien omfatter hele kommuneorganisasjonen.

Les hele kommunikasjonsstrategien her

Vedlegg:

Enkel kommunikasjonsplan for avdeling/tjenesteområde/prosjekt

Retningslinjer for bruk av sosiale medier

Knut Johnny Franck

Masterplan for reiseliv

Arbeidet har vært organisert med PLP som styringsmodell og med en bredt sammensatt styringsgruppe (SG) som nå legger fram sitt arbeid. Prosjektansvarlig (PA) har vært Kjetil Kristensen, Alta Næringsforening. 2469 Reiselivsutvikling AS ved Børre Berglund har vært innleid som prosjektleder.

Bærekraftprosjektet er ledet av Kjetil Kristensen og har vært en integrert del av masterplanprosessen. Faglige analyser, problemstillinger og forslag til strategier og prioriteringer er fortløpende presentert og diskutert på møtene i styringsgruppa. I tillegg har det vært avholdt åpne møter for alle interesserte aktører i Alta og regionen. Arbeidet er delfinansiert av Innovasjon Norge, Alta kommune og Alta Næringsforening.

Strategidelen av planen har varighet frem til 2030, tiltaksdelen revideres sammen med vurdering av hoved- og delstrategier hvert 3.år.
Styringsgruppa har vært sammensatt av representanter fra reiselivsnæringa, UiT-Norges arktiske universitet, Avinor, annet næringsliv i Alta og Alta kommune. Dette dokumentet inneholder en strategidel og en operativ plan for videre utvikling av reiselivet i Alta.

Last ned Masterplan for reiseliv

Eierskapsmelding 2021-2024

Eierskapsmeldingen skal gi en totaloversikt over kommunens eierskap i ulike selskaper.

Gjennom eierskapsmeldingen etablerer kommunestyret de overordnede prinsipper for forvaltning av kommunens eierposisjoner. 

Les mer i Eierskapsmelding 2021 - 2024 her.