Ny samfunnsdel

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-1 skal kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. 

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Alta kommune. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.

Kommuneplanen styrer all planlegging i kommunen og setter mål for lokalsamfunnets utvikling. Mål og strategier i kommuneplanen er styrende når kommunen utarbeider og gjennomfører nye planer, prosjekter og tiltak.

Kommuneplanen består av to deler; en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og som organisasjon. 

Planprogram på høring og offentlig ettersyn

Iht. Plan- og bygningsloven § 11-13 skal det utarbeides planprogram for kommuneplanen etter reglene i § 4-1. Planutvalget vedtok i møte den 24. november 2022 oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel. I samme møte vedtok planutvalget at forslag til planprogram for samfunnsdelen 2023-2035 skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker.

Forslag til planprogram har nå vært ute på høring og offentlig ettersyn i minst seks uker. Høringsperioden var fra 20. desember 2022 til 19. februar 2023. Det er ikke mulig å gi innspill til forslag til planprogram nå, men det vil komme flere muligheter til å gi innspill til samfunnsdelen senere i prosessen.

Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 finner du her