Fremdriftsplan

Det er økonomiutvalget som vedtar fremdriftsplan for arbeidet med budsjett- og økonomiplan.

Utdrag fra fremdriftsplanen og milepæler i arbeidet:

 • Mars: Evaluering og ny fremdriftsplan
 • Mai: Kommunproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett legges frem, og danner grunnlag for det videre arbeidet
 • Mai: Beregning av skatt og rammetilskudd, samt fordeling av eventuelle innsparinger for tjenesteområdene
 • Mai: Heldagsmøte for Kommunedirektørens ledergruppe - tema er investeringsbudsjett 2023-2031, samt inngangsverdier/utgangspunkt for budsjettåret 2024.
 • Juni: Heldagsmøte for Kommunedirektørens ledergruppe - status budsjettarbeid, samt budsjettdrøftingsnotat
 • August: Kommunedirektørens budsjettdrøftingsnotat legges frem
 • September: Budsjettdrøftingsprosess i alle tjenesteområder
 • September: Heldagsmøte for Kommunedirektørens ledergruppe - budsjett- og økonomiplan ferdigstilles
 • Oktober: Statsbudsjett legges frem og danner grunnlag for oppdaterte prognoser
 • November: Kommunedirektøren legger frem sitt forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan for 2025-2028
 • Desember: Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan

Tidligere årsbudsjett og økonomiplaner finner du her

Dette betyr begrepene

Budsjett – det man BEREGNER at kommunen vil bruke av penger det neste året.

Økonomiplan – det man BEREGNER at kommunen vil bruke av penger de neste fire årene.

Regnskap - Det kommunen FAKTISK brukte av penger året før/tidligere år.

Investeringsbudsjett – Det kommunen planlegger å investere i.

Budsjettdrøftingsnotat - Kommunedirektørens vurderinger i forkant av at hans budsjettforslag legges frem. Legges frem for Kommunestyret slik at de kan komme med signaler før direktøren legger frem endelig budsjettforslag.

Kommunedirektørens budsjettforslag - Kommunedirektøren kommer hvert år med et FORSLAG til budsjett og økonomiplan. Direktøren kan bare foreslå fordi det er Kommunestyret som bestemmer. I desember samme år vedtar Kommunestyret endelig budsjett, og økonomiplan for de fire neste årene. Det er disse rammene administrasjonen og politikere skal holde seg innenfor når de jobber videre.

Demografi – Kan også beskrives som befolkningslære. Beskriver hvor stor befolkning man har, kjønns- og aldersfordeling, hvor er de bosatt i kommunen, samt fruktbarhet, dødelighet, inn- og utflytting.

Befolkningsvekst – Summen av mennesker når man legger sammen antallet fødte, døde og inn- og utflytting.

Netto og brutto – Netto beskriver det man har igjen etter alt er trukket fra, den faktiske summen man står igjen med. Brutto er den totale omsetningen før fradrag.

Økonomiske handlingsregler – Kommunestyret har vedtatt et sett med økonomiske regler som kommunen skal styres etter. Følges disse reglene har kommunen en sunn og bærekraftig økonomi. I Alta kommune har vi fire handlingsregler;

 1. Netto driftsresultat skal over tid være to prosent av brutto driftsinntekter.
 2. Disposisjonsfond skal over tid være minimum fem prosent av brutto driftsinntekter.
 3. Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 prosent av brutto driftsinntekter
 4. Egenkapitalfinansieringsgraden på investeringer skal over tid være 30 prosent av totale investeringskostnader.

Viktige forutsetninger i arbeidet

Budsjettet er planen for hvordan kommunens inntekter benyttes for å gi tjenester til befolkningen. Et krav til budsjettet er at kommunen ikke benytter mer til drift enn det kommunen mottar av inntekter det samme året.

Budsjettprosessen involverer alle virksomheter i kommunen og foregår hele året. På virksomhetsnivå er budsjettprosessen koplet til arbeidet med virksomhetens strategiske plan, årsplan og årsberetning. 

Gjeldende økonomiplan

Gjeldende økonomiplan er en av flere elementer som danner grunnlaget for arbeidet med budsjett for 2023 og økonomiplan for 23-26. Den finner du her

Kommuneproposisjon

I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. Den blir presentert i mai 2022.

Revidert nasjonalbudsjett

I mai legges også revidert nasjonalbudsjett frem. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Statsbudsjett

Budsjettet omhandler den norske statens utgiftsrammer og anslåtte inntekter i et kalenderår, og blir lagt frem hvert år i oktober.

«Alta vil» - kommuneplanens samfunnsdel

«Alta vil» er Alta kommunes overordnede strategiske styringsdokument. Kommuneplanens handlingsdel er et eget kapittel i økonomiplanen, og påfølgende virksomhetsplan. Handlingsdelen inneholder ikke tiltak, men mål og strategier. I økonomiplanen hentes mål og strategier inn og gis prioriteringer. Les hele «Alta vil» her.