Kommuneplanen: Samfunnsdel og arealdel

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med et kart.

Med samfunnsdelen «Alta vil» uttrykkes kommunens og altasamfunnets felles ambisjon for samfunnsutviklingen mot år 2027. Visjonen og ambisjonene er offensive. Vi vil at Alta fortsatt skal vokse, at veksten skal være bærekraftig og at vi sammen bygger et mangfoldig og godt samfunn.

Kommuneplanens samfunnsdel

Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel har et plankart med utfyllende bestemmelser og retningslinjer.

Kommuneplanens arealdel