Gjennom tverrfaglig samhandling får tjenestene bedre og gjensidig forståelse og oversikt over hverandres oppgaver. Vår erfaring er at dette medfører at tjenestene blir bedre til å koordinere innsatsen og ansvar slik at oppfølgingen blir mer helhetlig og sammenhengende.

Her er en oversikt over tverrfaglige møter og samhandling som gjennomføres av fagpersoner, teamkoordinatorer og ledere i Alta kommune både på tjeneste- og individnivå.

Tverrfaglig tilstedeværelse på skoler og helsestasjon

Dette er en arena hvor en kan løfte inn ønske om å drøfte ulik problematikk, men også enkeltsaker, både anonymt og med samtykke. 

På ungdomsskolene i sentrum, Gakori, Bossekop, Komsa, Elvebakken og Saga skole er barn- og ungetjenesten tverrfaglig tilstede en gang i måneden. Tiden er satt av til tverrfaglige drøftingsmøter og til lavterskel tilstedeværelse. Helsestasjonen har åpent for tverrfaglig drøftingsmøter for barnehagene en gang i uken. Vi har også åpen helsestasjon med mulighet for drop- in både for foreldre og ansatte i barnehager. Den tverrfaglige gruppen består av ansatte fra de ulike avdelingene i Barn og ungetjeneste; PPT (Skoleteam og logoped), helsesykepleier, Barneverntjenesten og Tiltaksteamet. 

Tverrfaglige drøftingsmøter

Tverrfaglig drøfting er knyttet til det arbeidet som gjøres sammen med flere tjenester. Det er to ulike måter å få til en tverrfaglig drøfting:

I. Tverrfaglig drøfting initiert av virksomhet Behov for tverrfaglig drøfting meldes til leder av Barn og ungetjenesten. I henvendelsen skal det informeres om:

  • saken er med samtykke og om foreldre/foresatte kommer til møtet
  • en oversikt i forhold til tematikk/utfordringsområder
  • beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt av virksomheten og effekten av dette

Ledergruppa ved Barn og ungetjenesten oppnevner den tverrfaglige drøftingsgruppen fra de ulike tjenestene i Barn- og ungetjenesten og kontaktperson for drøftingsgruppen. Leder for virksomheten som har meldt behovet har ansvar for at virksomheten deltar med de som jobber nærmest barnet og familien. Saker drøftes etter samtykke fra foresatte og foresatte oppfordres til å delta i drøftinga.

II. Tverrfaglig drøfting når foresatte tar direkte kontakt med Barn- og ungetjenesten. Foresatte ber om samtale med en fagperson i Barn- og ungetjenesten. Det fylles ut skjema som beskriver tematikk og leveres samtykkeskjema. Tverrfaglig arbeidsgruppe og kontaktperson blir oppnevnt av ledergruppa i Barn- og ungetjenesten. Barnehage og/eller skole må delta. 

Her kan du lese mer om tverrfaglig drøfting i vår handlingsveileder i "Se meg tidlig" som er knyttet til arbeidet i kommunen vedrørende tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

Ungdomsmøter

Ungdomsmøtet er en tverrfaglig møteplass som koordineres av leder av Ungdommens hus. Formålet med møteplassen er flerdelt: å få oversikt over status i ungdomsmiljøet, samle alle aktører som jobber med ungdom i Alta for å kunne gjennomføre tverrfaglige drøftinger som omhandler problemstillinger i ungdomsmiljøet. Dette er en tverrfaglig møteplass for skole, politi, utekontakt, Amfi, Huset, KomInn, barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og kan suppleres med andre etter behov, som konfliktråd, pp-tjenesten eller andre. Møtes minst en gang per halvår.

Samarbeidsmøter om enkeltbarn

Et samarbeidsmøte er et møte for drøfting av utfordringer eller bekymring knyttet til et barns utvikling, og hvor en trenger å få belyst dette fra flere sider. Samtykke fra foreldre/foresatte er en forutsetning for at ulike aktører kan utveksle informasjon om barn og unge. Det innkalles til møte etter avtale med foreldre/foresatte. I de aller fleste tilfeller vil det være naturlig at foresatte og eventuelt ungdommen selv deltar. Unntaksvis har samarbeidsaktørene møte sammen uten at foreldre/foresatte deltar. Da skal dette avklares i forkant av møtet, og formålet med et slikt møte vil være å avklare hvilke tjenester som skal bidra, samt avklare ansvarsforhold.

Ansvarsgrupper 

Ansvarsgrupper skal sikre at barn og unge med sammensatte hjelpebehov får et koordinert og helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset. Det er en av gruppas medlemmer som er ansvarlig for å kalle inn til møter og som sørger for at det blir skrevet referat. Møtehyppighet varierer, men 2 - 3 møter per år er vanlig. Hvem som skal stille på møtene avgjøres ut i fra aktuell problematikk.

Tverrfaglig styring og ledelse

Evaluering og oppfølging av tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid på tjenestenivå skjer gjennom faste møter med hjelpetjenestene i barn- og ungetjenesten, nettverks- og utviklingsmøter i skolene og barnehagene, samt felles fagdager mellom hjelpetjenestene og oppvekstadministrasjon. Det etterspørres innspill og tilbakemeldinger som gjennomgås på de ulike møtearenaene. Det kan være utfordringer knyttet til både individ- og systemsaker, hvordan samhandligen gjennomføres og om barn, unge og familier får den hjelpen de har behov for.

Det gjennomføres månedlig møte i styringsgruppa til oppvekst og kultur. I styringsgruppa deltar kommunalleder, rådgiver i oppvekstadministrasjonen med ansvarsområde for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid, skolefaglig ansvarlig, barnehageansvarlig, virksomhetsleder for barn- og ungetjenesten, leder for kultur og fritid, samt ledere for ppt, barnevern og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Det gjennomføres også månedlige møter mellom rådgiver i oppvekstadministrasjonen og ledergruppa i barn- og ungetjenesten der teamledere og koordinatorer fra de ulike hjelpetjenestene deltar.