Overgangene skal være til det beste for barn og unge. Det er derfor en avgjørende forutsetning med et godt og velfungerende samarbeid for å kunne lykkes med å skape trygge overgangsfaser og gi gode grunnlag for det videre opplæringsløpet. Målet er å tilrettelegge for at barna kan møte overgangene på en slik måte at de kommer styrket gjennom dem.

Planen angår alle ansatte i Alta kommune og samarbeidspartnere som jobber med barn eller ungdom som skal gjennom en overgang. Planen retter seg primært mot kommunale institusjoner, men det er ønskelig at også de private barnehager og skoler bruker denne. Planen vil være tilgjengelig for foresatte og barn/ungdom som måtte ha nytte av denne informasjonen.

Planen med tilhørende delplaner ble tatt til etterretning av kommunestyret 15.12.20. Vi oppfordrer alle som jobber med barn og unge i målgruppen til å implementere planverket i sitt arbeid.