Eksterne evalueringer er gjerne tilsynsrapporter som beskriver hvordan en skole, barnehage eller barnevernet følger opp barn og unge i henhold til lovkrav. En tjeneste kan også be om ekstern evaluering fra et konsulentfirma. Interne evalueringer kan gjennomføres ved at fagpersoner innad i en organsisasjon utfører evalueringen. Ved interne evalueringer er det viktig at kommunen lager en oversikt over det som virker, forbedringspotensialet og feil som andre kan lære av. Samtlige tjenester og virksomheter som arbeider med barn og unge blir jevnlig evaluert gjennom tilsyn, rapporteringer og møter der status blir presentert. 

Tilsyn med kommunens virksomheter for barn og unge

For skoler, kommunale- og private barnehager gjelder følgende regelverk og tilsyn:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/

Når det gjelder det kommunale barnevernet er det helsetilsynet som er overordnet faglig tilsynsmyndighet.  Her kan du lese mer om oppgavefordelingen mellom kommunen, fylkesnemnda og statsforvalteren. 

For helsestasjon er det også helsetilsynet som har tilsynsansvaret. Helsestasjonen er en hjørnestein i det forebyggende helsearbeidet og det er de som møter alle barn og foreldre som er bosatt i en kommune. Det siste landsomfattende tilsynet ble gjennomført i 2013. Rapporten kan du lese om her.

 

Evaluering av barn- og ungetjenesten

Alta kommune organiserte i 2008 alle hjelpetjenestene for barn og unge i en felles og samlokalisert tjeneste: barn- og ungetjenesten. I 2018 ble det igangsatt en større evaluering av tjenesten.

Agenda Kaupang har bistått Alta kommune i dette arbeidet. Evalueringe ble utført i nær dialog med kommunen. Prosjektet ble organisert som et prosjekt med egen prosjektgruppe. Arbeidet pågikk fra oktober 2018 til februar 2019.

Problemstillingene som ble undersøkt i evalueringen var som følger:

I hvilken grad er Alta kommunes organisering av barn- og ungetjenesten hensiktsmessig, primært målt opp mot målgruppene for tjenestene og sammenliknbare kommuner?
Hvordan fungerer samhandlingen og samarbeidet mellom ulike enheter i barn- og ungetjenesten og mellom barn- og ungetjenesten med andre tjenester i kommunen?
I hvilken grad har barn- og ungetjenesten tilstrekkelig kompetanse og kvalitet innenfor de ulike tjenesteområdene?

Oppsummert inneholdt rapporten til Agenda Kaupang som følger:

Alta kommune har en hensiktsmessig organisering av sine tjenester rette mot barn, unge og familier i konstruksjonen barn- og ungetjenesten. hovedvekten nærmere 70 % av respondentene gir uttrykk for at dagens organisering bidrar til bedre tverrfaglig samarbeid og den valgte strukturen for organiseringen av viktige ansvars- og tjenesteområder for barn og unge, fremstår som hensiktsmessig. Mange kommuner har valgt liknende organisering av tjenester til barn og unge som Alta, og vår erfaring er at en slik organisering kan være et viktig redskap for å sikre helhetlige tjenester til målgruppen.
Det er ingen funn, verken gjennom intervjuer eller i spørreundersøkelsene, som tyder på at det er et ønske om å endre organiseringen av barn- og ungetjenesten.
Evalueringen har vist at organiseringen av barn- og ungetjenesten er et viktig bidrag til å legge til rette for at brukerne får rett tjeneste til rett tid.
Funnene fra intervjuer og spørreundersøkelser tyder på at samarbeidet internt i barn- og ungetjenesten, samt mellom barn- og ungetjenesten og deres samarbeidsparter fungerer hovedsakelig godt.

Etter denne evalueringen har Alta kommune deltatt i BTI (bedre tverrfaglig innsats) prosjektet. Dette ble avsluttet i 2020 og implementeringsarbeidet er igang og vil pågå i flere år framover. Gjennom prosjektet ble det utviklet en samhandlingsmodell på alle organisasjonsnivå. Det planlegges en ny BTI-kartlegging for å evaluere arbeidet med samhandlingsmodellen og "Se meg tidlig". En større evaluering av resultater og forbedringer planlegges å gjennomføre i 2024-2025.