På hjemmesiden har vi valgt å kalle det politikk. Knappen finner du oppe til høyre - alltid. Her ligger det informasjon under temaene; du kan påvirke, kunngjøringer og høringer, møtekalender og sakspapirer, ordfører, kommunestyret, styrer, råd og utvalg, kontrollutvalg, politiske partier, kontaktopplysninger, reglement og delegasjoner og valg.

Her finner du siden politikk

Det er under temaet møtekalender og sakspapirer at du finner alle møtedatoer for alle utvalg, styrer og råd. Her finner du også protokollene - altså det som ble vedtatt i hver enkelt sak.

Her er møtekalenderen til alle utvalg

Slik finner du frem til vedtakene

21. mars var det kommunestyre. Hvis du ønsker å se hvilke saker som var oppe i møtet, og hva politikerne vedtok, så gjør du det slik.

Trykk på kommunestyret i listen

Bildet viser hvordan det ser ut inni møtekalenderen

Trykk deretter på datoen for møtet, som er merket med en ring.

Bildet viser hvordan du trykker deg inn i sakspapirene til et møte

 

Da kommer det opp en ny boks - som du skal trykke på.

Bildet viser hva du må trykke på for å komme inn i møtepapirene. Trykk på dato

Nå er du inne i møtet - med sakspapirer og møteprotokoll. Møteprotokollen skal godkjennes av ordfører før den legges ut. Dette skjer fortløpende etter møtene er over, og ofte i løpet av påfølgende arbeidsdag.

Bildet viser hvor du finner sakspapirer og møteprotokoll - oppe til høyre i bildet

 

Kort om politiske styrer, råd og utvalg

Til sammen er det 13 styrer, råd og utvalg i Alta kommune.

Den fullstendige listen finner du her

Det er alltid formannskapet som innstiller saker til kommunestyret, men ofte har også sakene vært oppe i ett eller flere av hovedutvalgene. Vi har tre hovedutvalg

  • helse og sosial
  • oppvekst, kultur og integrering
  • tekniske tjenester

I tillegg til hovedutvalgene, så behandles også mange av sakene i eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Formannskapet gjør også vedtak i enkelte saker. Det er saker kommunestyret har bestemt at kan avgjøres av formannskapet.

Kommunestyret er det øverste besluttende organ og har overordna ansvar for hele kommunen. Kommunestyret er også kommunedirektørens arbeidsgiver.

I lenken over ligger mer informasjon om de forskjellige utvalgene, samt hvilke politikere som sitter i de ulike utvalgene, rådene og styrene.

 

 

 

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som oppgave å betjene ordfører, de folkevalgte og kommunedirektørens ledergruppe. Politisk sekretariat er også sekretær for kommunestyret, formannskap, valgstyret og har hovedansvar for utvalgssekretariatsfunksjonen i Alta kommune.