Administrasjonsutvalget

Utvalgets oppgaver
Administrasjonsutvalget har arbeidsgiverpolitikk, administrasjonsordninger, likestilling og organisasjonsutvikling som sitt ansvarsområde, dvs forholdet mellom Alta kommune som arbeidsgiver og våre arbeidstakere.

Administrasjonsutvalget skal sørge for utviklingen av kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk, slik at medarbeiderne som ressurs blir i stand til å løse kommunens prioriterte oppgaver. Administrasjonsutvalget skal konsentrere sitt arbeid om utarbeiding av regler og retningslinjer for personalforvaltningen. jf. Kommuneloven § 5-11.

Valg og sammensetning
Administrasjonsutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer.
5 medlemmer med varamedlemmer skal velges av kommunestyret. Leder og nestleder til administrasjonsutvalget velges av kommunestyret. Kommunale arbeidstakere bør ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 2 medlemmer med varamedlemmer utpekes av de arbeidstakerorganisasjoner kommunen har tariffavtale med etter forholdstallsprinsippet. Arbeidstakerrepresentantene kan ikke velges som leder/nestleder.

Dispensasjonsutvalget

Oppgaver
Dispensasjonsutvalget skal behandle saker i henhold til delegasjon fra kommunestyret:
- søknader om dispensasjon fra motorferdselloven i henhold til regler gitt i lov om motorferdsel av 10.6.77 nr. 82, forskrifter til loven, samt kommunale retningslinjer.

Utvalget har også uttalelsesrett i enkelte saker, se delegasjonsreglementet.

Valg og sammensetning
Dispensasjonsutvalget er et underutvalg til hovedutvalget for tekniske tjenester og miljø velges av kommunestyret. Dispensasjonsutvalget består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Det er ikke krav om at medlemmene må være medlemmer i hovedutvalget. Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden. Som utfyllende regler gjelder bestemmelsene i § 1 hovedutvalgets reglement så langt de passer.

Eldrerådet

Rådets sammensetning
Rådet består av 4 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer, samt 5 brukerrepresentanter fra pensjonistforeninger eller andre organisasjoner eller foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister.  
Rådets medlemmer velges for 4 år og valget skjer for hver valgperiode. 

Rådets mandat
Eldrerådet bygger på Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 01.01.92, rundskriv A-32/2007. Rådet er et rådgivende kommunalt organ og en del av det kommunale styringssystemet, jfr. kommunelovens § 2. 

Rådets funksjon er av rådgivende art. Rådet kan gi uttalelser til kommunen, statlige etater på kommunenivå og andre offentlige institusjoner og instanser i kommunen.  

Rådets saksområder:
•    saker som omhandler levekår for eldre som gruppe
•    økonomiplanen og årsbudsjettet etter kap. 8 i kommunelova
•    kommunal og regional planlegging etter kap. 7 - 12 i plan- og bygningslova
•    tiltak og planer i helse- og sosialsektoren – samhandlingsreformen
•    idretts- og kulturtiltak
•    boligbygging og reguleringssaker
•    samferdselssaker og kommunikasjonsplaner

Rådet kan ta opp egne saker som vedgår eldre i kommunen. 

Formannskapet

Oppgaver og ansvar
Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, og fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet.

Formannskapet er:

 • Kommunens økonomiutvalg. Ved møter i økonomiutvalget inviteres gruppelederne fra partiene som ikke representert i formannskapet til å delta med tale- og forslagsrett.
 • Det faste utvalget for plansaker
 • Planutvalget er opprettet i medhold av plan- og bygningsloven. Planutvalget skal behandle plan- og byggesaker iht. bestemmelsene i plan- og bygningsloven etter delegasjon vedtatt av kommunestyret.
 • Formannskapet behandler næringssaker
 • Formannskapet er ankeinstans på avgjørelser i administrasjonsutvalget vedrørende kommunens organisering.

Hovedutvalg for helse og sosial

Valg og sammensetning
Hovedutvalgene består av 9 faste medlemmer med varamedlemmer. Hovedutvalgene velges av kommunestyret, fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden. Ledere til hovedutvalg velges av og blant kommunestyrets faste representanter. Nestledere velges av og blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og integrering

Valg og sammensetning
Hovedutvalgene består av 9 faste medlemmer med varamedlemmer. Hovedutvalgene velges av kommunestyret, fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden. Ledere til hovedutvalg velges av og blant kommunestyrets faste representanter. Nestledere velges av og blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Hovedutvalget for drift, miljø, energi og beredskap

Ansvarsområde
Hovedutvalget har som arbeidsområde de oppgaver innenfor tekniske tjenester, miljø, energi og beredskap som kommunen har ansvaret for.

Hovedutvalget behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap.

Hovedutvalget er:

 • ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av tjenesteområdet.
 • ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.
 • ansvarlig for nye tiltak som følger av hovedplan vann og kommunedelplan avløp
 • ansvarlig for samordning i vassdragssaker etter vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven og industrikonsesjonsloven. Utvalget innstiller til formannskapet i saker av vesentlig betydning.
 • laks og innlandsfiskemyndighet
 • viltmyndighet
 • saker innen landbruk

Hovedutvalget har som oppgave å påse at kommunale utbyggingsprosjekter i form av bygg,
gjennomføres innenfor rammer fastsatt av kommunestyret.

På grunnlag av vedtak i kommunestyret er det hovedutvalgets ansvar å:

 • igangsette planlegging av prosjekt iht. kommunestyrets vedtak
 • gjennomføre prosjektet innenfor vedtatt kostnads- og tidsrammer
 • rapportere plan- og kostnadsavvik til hovedutvalget/formannskap/kommunestyret.
 • fremlegge sluttrapport til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret.
 • opprette underutvalg for løsning av tidsbegrensede oppgaver, herunder utsmykningskomite

Hovedutvalget for drift og miljø fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet

Valg og sammensetning
Hovedutvalgene består av 9 faste medlemmer med varamedlemmer. Hovedutvalgene velges av kommunestyret, fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden. Ledere til hovedutvalg velges av og blant kommunestyrets faste representanter. Nestledere velges av og blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Klagenemda

Oppgaver og ansvar
Alta kommunes klagenemnd er en særskilt opprettet klagenemnd I henhold til forvaltningslovens § 28.

Klagebehandling
Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak administrasjonen har fattet med hjemmel i kommuneloven og i henhold til Alta kommunes delegasjonsreglement, med unntak av:

 • de tilfeller særlov har fastsatt annen klageinstans. I klagesaker etter særlov skal klagen behandles på den måte vedkommende lov foreskriver.
 • de tilfeller departementet er klageinstans etter forvaltningslovens § 28, annet led siste punctum.

Klagenemnda kan prøve alle sider av vedtaket.

Rett til uttalelse, forslagsrett og rett til igangsettelse av tiltak

 • Klagenemnda kan ta initiativ overfor kommunestyre, formannskap eller hovedutvalg når det gjelder utarbeiding av retningslinjer for administrasjonens behandling av enkeltsaker.
 • Klagenemnda kan av eget tiltak la utarbeide slike retningslinjer og oversende dem til vedkommende hovedutvalg eller til formannskapet for behandling.
 • Nemnda avgir uttalelse i de saker det får seg forelagt av kommunestyre, formannskap eller rådmann.

Valg og sammenstning
Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Kommunestyret velger leder og nestleder for perioden.Leder til klagenemnd velges av og blant kommunestyrets faste representanter. Nestleder velges av og blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Ansatte i kommunens tjeneste som utfører, eller har ansvar for kommunal saksbehandling, kan ikke velges til Klagenemnda.

Kommunestyret

Kommunestyrets hovedarbeidsområde
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyre skal avgjøre saker som gjelder:

 • Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen - både politisk og administrativ struktur (dvs. endringer på tvers av tjenesteområdene)
 • Budsjett og økonomiplaner og vesentlige endringer i disse. Endringer som alltid vil være kommunestyresak er f.eks.:
  • Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsatte utgifter inntreffer.
  • Endringer innenfor h.kap. 1.8 Skatter/rammeoverf. og h.kap. 1.9 Renter/avdrag/finans
  • Forskyvning av midler mellom tjenesteområdene
  • Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.
   • behov for endring av investeringsrammen
   • behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
   • ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger
   • ved vesentlige overskridelser på prosjekter
   • ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
 • Likviditetsproblemer
 • Regnskap og årsmeldinger/ resultatvurderinger
 • Regional planstrategi/plan, Kommuneplaner og Reguleringsplaner osv. Delegasjon etter plan- og bygningsloven, er tatt inn som eget punkt i delegasjonsreglementet, under planutvalget.
 • Langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt andre planer og tiltak av overordnet betydning.
 • Oppnevne styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv Kommunestyret kan delegere oppnevning av styrer, råd og utvalg til formannskapet eller hovedutvalg, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift.
 • Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper ved å gi instrukser/signaler til sine representanter i eierorganet. Kommunestyre kan gjennom reglement/delegasjon delegere fullmakter til formannskap eller hovedutvalg, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift, jfr. K-sak 80/14
 • Godtgjørelse til folkevalgte, til styret i KF’er og til representantskapet i IKS
 • Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter
 • Tilsetting av rådmann
 • Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, andre utvalg eller administrasjonen.
 • Kommunestyrets egen saksbehandling

Valg og sammensetning
Kommunestyret består av 35 medlemmer med vararepresentanter. Det vises til kommuneloven § 7- 1 vedrørende konstituerende møte i kommunestyret, herunder valg av formannskap, ordfører, varaordfører samt kommunale nemnder og ledere av disse.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift. 

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer. 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden. 

Les mer på kontrollutvalgets hjemmeside

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådets sammensetning
Rådet består av 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer, samt 4 brukerrepresentanter fra funksjonshemmedes organisasjoner med personlige varamedlemmer. Medlemmene representerer ulike hovedgrupper med funksjonshemming.

Rådets medlemmer velges for 4 år og valget skjer for hver valgperiode.

Rådets mandat
Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Alta kommune bygger på Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske med nedsatt funksjonsevne av 17.06.2005, rundskriv Q-21/2012 og FN- konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et rådgivende kommunalt organ og en del av det kommunale styringssystemet, jfr. kommunelovens § 2.

Rådets funksjon er av rådgivende art. Rådet kan gi uttalelser til kommunen, statlige etater på kommunenivå og andre offentlige institusjoner og instanser i kommunen.  

Rådets saksområder:

 • Saker om tiltak for funksjonshemmede som spesiell gruppe
 • Økonomiplanen og årsbudsjettet etter kap. 8 i kommunelova
 • Kommunal og regional planlegging etter kap. 7 - 12 i plan- og bygningslova
 • Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren – samhandlingsreformen
 • Idretts- og kulturtiltak
 • Boligbygging og reguleringssaker
 • Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner

Rådet kan drive informasjonsarbeid om saker av interesse for funksjonshemmede