Pris for barnehageplass

Maksimalpris for en barnehageplass blir bestemt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. 

Fra 01.01.2023 reduseres maksimalprisen fra 3 050 til 3 000 kroner for hel plass. 
Halv plass: 1 800 kroner 

Matpenger kommer i tillegg til det du betaler for barnehageplassen. 

Pris for SFO-plass

Hel plass: 2 786 kroner
Halv plass: 1 672 kroner

For elever på 1. trinn gjelder følgende fra august 2022:
Halv plass er gratis
Elever med hel plass får automatisk 12 timer gratis SFO trukket i ifra på fakturaen
Hel plass koster 1 393 kroner.

SFO-plass fra 5. trinn og oppover for barn med særskilte behov: Ingen betaling

Evt. matpenger kommer i tillegg til det du betaler for SFO-plassen. 

Søskenmoderasjon i barnehage og SFO

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr. 2, og 50 prosent for barn nr. 3 eller flere.

Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. 

Man får søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere.

Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage.

 1. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
 2. Gratis kjernetid: Barn fra 2 år som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i uken. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra 1. august det året barnet fyller to år.

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Alta kommune følger de nasjonale satsene. Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen for gratis kjernetid 598 825 kroner.

Redusert foreldrebetaling i SFO

Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i SFO

 1. Reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. - 4. årstrinn: Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt 6 prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.
 2. Gratis skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 5.–7. årstrinn: Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning for barn med særskilte behov på 1.–7. årstrinn, jf. opplæringslova § 13-7 første ledd. Tilbudet på 5.–7. årstrinn skal være gratis. Kommunen kan likevel kreve betaling for kost.
 3. Nytt fra august 2022: Stortinget har vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn.

Slik søker du

 • Ordningen med redusert betaling pga. inntekt er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår/skoleår.
 • Ordningen med 12 timer gratis SFO er ikke søknadsbasert og fratrekket kommer automatisk på fakturaen for elever på 1. trinn.
 • Foreldre til med barn særskilte behov på 5. – 7. trinn må søke om SFO-plass, men trenger ikke søke om gratis SFO-tilbud.

Barnehage – søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

SFO – søknad om redusert betaling

 • For å være sikker på å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 20. juni.
 • For søknader mottatt før 1. august, gjelder kommunes vedtak fra 1. august og ut barnehageåret/skoleåret.
 • Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret/skoleåret.
 • Tilsendt faktura må betales i sin helhet i påventa av vedtak om redusert foreldrebetaling. Fratrekk vil komme på faktura når vedtak foreligger.
 • Foreldre som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
 • Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse kommunen om dette.
 • Bor barnets foreldre hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, er det inntekten til husholdningen til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet som skal legges til grunn.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Søskenmoderasjon trekkes fra foreldrebetalingen etter at maksimalprisen er redusert etter § 3b første ledd i barnehageloven.
 • Har søker søkt om gratis kjernetid, jf. § 3c, skal kommunen trekke fra de 20 gratis timene fra foreldrebetalingen etter at redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon er trukket fra.
 • Foreldre kan søke underveis i barnehageåret/skoleåret dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekter i inneværende år, jf. § 3b og § 3c, punkt b i barnehageloven og § 1B-1, punkt b i Kapittel 1B. Skolefritidsordninga i forskrift til opplæringslova.
 • Årsaker til nedgang i inntekt kan være mange og kan ha svært ulik karakter; bortfall ved død, samlivsbrudd, tap av arbeidsinntekt mv. Som følge av dette, er det søker som sender inn dokumentasjon til kommunen om årsaken til nedgangen i inntekt. Kommunen foretar en konkret vurdering av om nedgangen er varig. Desto større sannsynlighet for at samlet årsinntekt faller under inntektsgrensen, desto mer taler det for at husholdningen kvalifiserer til varig nedgang.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding/selvangivelse. For barnehageåret og skoleåret 2022/2023 er det skattemeldingen/selvangivelsen for 2021.
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.
 • Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i inntektsgrunnlaget.

Dersom søker ikke kan legge frem skattemelding/selvangivelse eller det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år, må annen dokumentasjon leveres, f.eks.:

 • Ved varig nedgang av inntekt må alltid skattemelding/selvangivelse legges ved søknaden i tillegg til annen dokumentasjon
 • lønnsslipp fra arbeidsgiver – for 3 måneder, sånn at man kan regne et gjennomsnitt
 • Vedtak om deltakelse på kommunens introduksjonsprogram
 • Skattepliktig inntekt fra NAV:
  ​• Overgangsstønad
  • Sykepenger
  • Foreldrepenger
  • Svangerskapspenger
  • Omsorgspenger
  • Pleiepenger
  • Dagpenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføretrygd  
 • Ikke skattepliktige ytelser fra NAV:
  • Barnetrygd
  • Kontantstøtte
  • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon
  • Økonomisk sosialhjelp / livsopphold
  • Tiltakspenger 

Evt. dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Alta kommune, Oppvekst og kultur, Postboks 1403, 9506 Alta

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt. 
Saken vil ikke bli behandlet før dokumentasjon har kommet frem til saksbehandler.

Fakturering barnehage og SFO

Ett barnehageår koster 11 ganger fastsatt månedsavgift. For august og juli betales halv månedsavgift (tilsvarende en hel månedsavgift - siste halvdel av august og første halvdel av juli påfølgende år).

SFO: Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Alta kommune sender ut barnehage- og SFO-faktura mellom 8. og 10. hver måned. Forfallsdato er i slutten av den måneden fakturaen gjelder for.  

Spørsmål om faktura rettes til barnehagen eller SFO der barnet har plass. Det er virksomheten som har kjennskap til og er ansvarlig for fakturagrunnlaget.