Hovedutvalg for oppvekst og kultur er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn. SFO er en del av skolens virksomhet. Rektor har det overordnede administrative, pedagogiske og økonomiske ansvaret for ordningen. 

SFO er et frivillig pedagogisk tilbud utenom den obligatoriske undervisningstiden for elevene på 1. – 4. klassetrinn. Det gis også SFO tilbud til barn med særskilte behov til og med 10. klassetrinn. De verdier, holdninger og normer som den obligatoriske skolen bygger på, skal også prege skolefritidsordningens virksomhet.

Skolefritidsordningen skal styrke og fremme barnas egenkultur gjennom lek innenfor et større aldersspenn, samt stimulere til kreativ utfoldelse. Skolefritidsordningen skal hjelpe barna til å utvikle sine evner til samarbeid og toleranse, og til å ta ansvar for hverandre og for felles oppgaver. 

Gå til søknadsportalen for SFO-plass

I portalen logger du deg inn via Id-porten. Der framkommer en oversikt over barn tilknyttet deg. Velg barn du skal søke om SFO plass til. Klikk på søknader i menyen til venstre som vist på bildet under.

Redusert foreldrebetaling i SFO

For SFO er inntektsgrensen 486 933 kroner for å søke om redusert betaling.

Stortinget har vedtatt å innføre en ny moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. og 2. trinn fra august 2023.

Utfyllende informasjon om pris og redusert betaling for SFO finner du her