Generell informasjon

Det praktiseres samordnet opptak i kommunale og private barnehager i Alta, noe som innebærer at det kun finnes en venteliste. Det kan søkes plass i inntil 3 barnehager i prioritert rekkefølge, og det må registreres en søknad for hvert barn.

Oversikt barnehager

Søke barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars, og du får svar på søknaden innen utgangen av mars.

Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig.

Gå til søknadsskjema

Søknad om bytte av barnehage

Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehage, sender du ny søknad.

Søknadsfristen for å bytte barnehage fra nytt barnehageår er 1. mars.

Når bytte av barnehage innvilges:

  • Når du takker ja til ny barnehageplass, sender systemet oppsigelse til den nåværende barnehagen
  • Hvis du takker nei til den nye plassen, har du fortsatt barnehageplass i den nåværende barnehagen.
  • Oppstart i ny barnehage skjer fra tildelt startsdato.

Endre plasstype/oppholdstid

Ønsker du å endre størrelse på barnehageplassen, må du logge deg inn med ID-porten i Vigilo. Du søker om  endring under søknader og endre oppholdstid i barnehage. Evt. søknad om permisjon behandles som endring av oppholdstid i barnehage. 

Styrer i den enkelte barnehage behandler søknaden.

Oppsigelse av barnehageplassen

Ønsker du å si opp barnehageplassen, må du logge deg inn med ID-porten i Vigilo. Du registrerer oppsigelsen under søknader.

Styrer i den enkelte barnehage behandler oppsigelsen etter barnehagens vedtekter.

Om rett til plass, hovedopptak og løpende opptak

I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august til barn med rett til plass i barnehage jfr. barnehageloven § 16.

  • Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barn har rett til plass i barnehage i den kommunen der de er bosatt.
  • Må ha søkt innen søknadsfristen som kommunen har fastsatt.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Går foran andre barn, men gir ikke rett til plass.

Løpende opptak skjer gjennom hele året ved ledige plasser. Søknader til barn uten rett til plass i barnehage og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir behandlet ved løpende opptak.

Informasjon om barnehagenes opptakskrets og opptakskriterier finner du i vedtekter for kommunale barnehager eller i vedtektene for den enkelte private barnehage. 

Søknader registreres etter kommunale opptakskriterier, og de vurderes i henhold til opptakskriterier for kommunale barnehager eller den enkelte private barnehages opptakskriterier/opptakskrets (f.eks. bedriftstilhørighet, andelshavere, studenter, medlemskap).

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage sier noe om; saksbehandling, opptakskrets, opptakskriterier, tildeling av plass og klagerett.