Årsplan

Barnehagen skal ha en årsplan som beskriver den pedagogiske virksomheten i henhold til Rammeplan for barnehager. Årsplanen fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. 

Du vil finne barnehagenes årsplaner på deres hjemmesider.

Oversikt kommunale barnehager

Oversikt private barnehager

Forsikring av barnehagebarn

Ulykkesforsikring for barn og ungdom
Forsikring gjelder barnehagebarn, grunnskoleelever, barn i besøkshjem og fosterhjem. Kan også gjelde for barn i ungdomsklubb etc hvis kommunen har forsikring for dette.

Forsikringen dekker:
Ulykkesskader som rammer barnet mens det, under skolens eller barnehagens ledelse, deltar i undervisning, på ekskursjon, reiser, stevner og liknende, samt i friminutt og på direkte vei til og fra skolen eller barnehagen
Ulykkesskader som rammer barnet mens det deltar i enhver aktivitet i regi av kommunen, inkludert kommunal kulturskole, SFO og ferietilbud
Ulykkesskader som rammer barnet mens det deltar på arrangement i regi av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), når det er FAU som er arrangør
Ungdom opp til 18 år i kommunale fritidsklubber
Videre gjelder forsikringen under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen

Forsikringen omfatter barn i:
Kommunale grunnskoler og SFO
Barnehager og liknende institusjoner
Barn i besøks-/fosterhjem 

Hva dekkes:
Erstatning ved ulykkesskader som kan føre til varig medisinsk invaliditet og dødsfall
Behandlingsutgifter erstattes med inntil 50 000 pr. skadetilfelle. Slike behandlingsutgifter betales i inntil 2 år fra skadedagen. Fra erstatningen trekkes avtalt egenandel.
 
De fleste skader som inntreffer under aktiviteter i skolens regi dekkes av Helfo, ta derfor først kontakt med Helfo.
Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av Helfo kan søkes dekket av forsikringen.
 
Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en kort informasjon, og at det ved et eventuelt skadeoppgjør vil være vilkårene som legges til grunn.
 
Småskader
Alle skader skal registreres.
 
De fleste skadene som oppstår er av en slik art at eleven ikke får varige mèn. Dersom en mener at skaden ikke gir varige men og utgiftene i forbindelse med skaden blir under kr 500 ,- trenger en ikke sende inn skademeldingsskjema, men skaden skal uansett registreres elektronisk.
 
For å kunne registrere skaden elektronisk trenger barnehagen eller skolen en brukertilgang til Waco Ajour.
Denne får du ved å kontakte Waco Forsikringsmegling AS på wforsikring@waco.no 

Behandlingsutgifter
Har skaden medført behandlingsutgifter skal disse primært søkes dekket via HELFO såfremt skaden har skjedd i skoletiden. Utover dette og for barn i barnehage søkes utgifter refundert fra forsikringsselskapet. Det vil være en egenandel i størrelsesorden kr. 500 – 1.000,-
 
Tannskader
Tannbehandling er gratis for barn mellom 0 – 18 år. Fører ulykkesskaden i løpet av de to første årene etter skaden til utgifter til behandling av skaden, skal forsikringen dekke dokumenterte og nødvendige utgifter til lege og tannlege.
 
Ved tannskader dekker forsikringen utgifter til første permanente tannbehandling (bru, krone o.l.), selv om dette skjer senere enn to år etter skaden, dersom behandlingen skjer senest ti år etter utgangen av det året skaden skjedde.
 
Skader av mer alvorlig karakter
Dersom overnevnte punkter gir grunnlag for å søke erstatning, må skaden meldes til forsikringsselskapet. Krav på erstatning foreldes etter 3 år, og fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår en har fått nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet.
 
Skademeldingsskjemaet skal brukes når det har oppstått ulykkesskader på elever, og skaden kan medføre varig medisinsk invaliditet, dødsfall eller behandlingsutgifter. 
Alle skader som inntreffer i skoletiden /SFO skal alltid meldes til NAV.
 
Ulykkesskade ved transport til/fra aktiviteter for barn i barnehage- skolebarn i ansattes private biler. Er barna forsikret?
Den ulykkesforsikringen kommunen har tegnet for barna gjelder også som passasjer i bil når det er en aktivitet i regi av skolen/barnehagen. Når det foreligger et trafikkuhell med personskade, kan også Bilansvarsloven komme til anvendelse. I lovens kapittel II § 4 står som følger:
 
" Gjør en motorvogn skade har skadelidte krav på erstatning hos det forsikringsselskapet som bilen er forsikret i, selv om ingen har skyld i skaden."
 
Loven omfatter enhver person uavhengig om skadelidte var passasjer, fører eller tredjemann i forhold til motorvognen.

Trafikksikkerhet og transport av barn

Sikring av barn i bil/buss
https://www.tryggtrafikk.no/sikring-av-barn-i-bil/barn-i-buss/

Forebyggende arbeid i barnehagen
Målgruppe Mål Tiltak Resultat Ansvar
Foreldre Barna skal bruke godkjent sikkerhetsutstyr i bil

Foreldremøte med tema; Trafikksikkerhet

Veiledning fra personalet til foreldrene

Barna er til enhver tid sikret i bil

Foreldre og personalet viser engasjement

Foreldrene
Personalet

Barna Barn har et naturlig forhold til det å bli sikret i bil/buss
Tema i samling:
 
- Samtaler mellom barna og personalet
- Forsikre seg om at det er godkjente bilbelter og event. barneseter i buss/taxi.
- Voksne anerkjenner barnas forståelse
- Personalet er gode rollemodeller
- Barna er til enhver tid sikret i buss/taxi
Personalet
Foreldre

 


Myke trafikanter/fotgjengere
Målgruppe Mål Tiltak Resultat Ansvar
Barna Barna får erfaring i å opptre som myke trafikanter/ fotgjengere
Barna bruker nærmiljøet for å øve på ferdigheter som myk trafikant. 
- Bruke gangfelt ved kryssing av vei
- Lære noen skilt
- Barna lærer enkle trafikkregler gjennom lek og pedagogiske opplegg på barnehagens område
- Samtaler mellom barna og personalet
- Barna kan de grunnleggende trafikkreglene
- Barna er rolige og trygge i trafikken
- Barna er lydhøre og observante på turer
Personalet
Foreldre
Barna Barna bruker refleks når de ferdes utenfor barnehagens område
- Ha tilgjengelige refleksvester
- Ha tilgjengelig refleks i hjemmet
- Tema i samling; Samtaler mellom barna og personalet

 

- Barna bruker refleksvest/refleks når de er på tur Personalet
Foreldre
Personalet - Personalet er bevisst på sin rolle som modell for alle
- Personalet anerkjenner barnas forståelse
- Sørge for opplæring av evt. nye ansatte og vikarer - Personalet er gode rollemodeller Personalet
Barna,
foreldrene og personalet
Alle som sykler eller bruker sparkesykler til og fra barnehagen bruker hjelm
- Opplæring
- Formidle forventninger
- Gi god informasjon
Alle bruker hjelm Personalet
Foreldre

 


 
Rutiner i bringe- og hentesituasjonen.
Ha alltid fokus på sikkerhet på parkeringsplassen, dette er de voksnes ansvar.
Personalet rygger alltid bilen inn ved adkomst til barnehagen, dette for å minske risiko ved utkjørsel
Foreldre oppfordres til å rygge inn og slå av motoren ved bringing og henting
Porten skal alltid være lukket, påse dette når man går ut og inn av barnehagen.
Barna skal IKKE lukke opp porten når de hentes eller leveres, det skal foreldre eller personalet gjøre.
Barn skal ikke gå ut av porten uten at foreldrene eller personalet er med.
Når barna blir levert og hentet er det viktig at personalet får beskjed fra de foresatte slik at misforståelser unngås.
Personalet skal bruke innkryssnings – liste, eller andre former for registreringer for å ha best mulig oversikt over hvilke barn som er i barnehagen.
Alle skal bruke hjelm til og fra barnehagen både på sparkesykkel og sykkel. 

Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og danning. Alta kommunes handlingsplan skal bidra og sikre at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

Handlingsplan for et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Kvalitetsutvikling i kommunale barnehager

Alta kommune satser på utviklingsarbeid og kvalitet i sine barnehager. Vi har utviklingsplaner der vi jobber systematisk med kvalitetsutvikling.
 
De senere årene har Utdanningsdirektoratet ønsket å stimulere gjennom kompetansemidler denne utviklingen til å gjelde barnehagemyndighet, barnehageeier, universitet og høyskoler, statsforvalter og andre aktører. Målet er at alle aktører skal jobbe med kvalitet og skal øke sin kompetanse.
 
Ordningen bør ses i en sammenheng med andre satsinger og kompetansetiltak.  Den bidrar til å støtte til implementering av rammeplanen.

Sentrale punkter i ordningen
Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling
Samarbeidsfora utvikler en langsiktig plan for kompetanseutvikling, basert på behovene i Alta.
Kompetanseutviklingsplanen gir en felles retning og større forutsigbarhet for barnehager, eiere, universiteter og høgskoler, og andre aktører. 
Aktørene bidrar til samskaping og gjensidig læring som endrer praksis.
Universiteter og høyskoler får en mer praksisnær kompetanse.