Vi trenger din hjelp!

Fra venstre: Ingrid Holtan Fredriksen og Nadine Eklöf

Ingrid og Nadine fra kommunens planavdeling har fått i oppgave av politikerne å lage en ny sentrumsplan for framtidens sentrum. Nadine og Ingrid arbeider som arealplanleggere, og sammen trenger de din hjelp for å forme en god plan for hvordan fremtidens sentrum skal se ut og fungere. Formålet med reguleringsplanen er å styrke sentrum som samlingssted, beholde sentrum som handelssted og avklare fremtidige grønnstrukturer og lokalisering av boliger.

 

Hjelp oss gjennom å svare på to spørsmål lenger ned i artikkelen!

 

Vi vil også avholde et åpent møte før høringsfristen går ut. Her kan du høre mer om planen og diskutrere hva som er viktig for fremtidens sentrum.

 

Folkemøte på Alta bibliotek torsdag 2. mars klokken 19.00!

Foto med planavgrensning2.jpg

Kunngjøring oppstart av planarbeid

Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling har igangsatt utarbeidelse av områderegulering for Alta sentrum, jf. plan- og bygningslovens § 12-8.  Planmyndighetens foreløpige vurdering er at tiltaket faller under forskrift om konsekvensutredning og har derfor besluttet at forslaget til områderegulering skal konsekvensutredes med bakgrunn i forslag til planprogram som nå legges ut på offentlig ettersyn.

Dokumenter:

Planprogram

Kart med forslag til planområde

Saksfremlegg oppstart reguleringsplanarbeid

Protokoll fra planutvalget

Varsel om oppstart av planarbeid

 

Spørreundersøkelse

Har du noen tanker om hvordan du vil at sentrum skal se ut og fungere i fremtiden? Hva liker du ved sentrum og hva kunne vært bedre? Vi vil gjerne høre din mening!

Svarene nedenfor vil brukes i det innledende arbeidet med planen. Første steg i prosessen med ny sentrumsplan er fastsetting av planprogram, som er en plan for hva som skal undersøkes og utredes.

Om du ønsker å gi et formelt innspill til planprogrammet kan dette sendes skriftlig til postmottak@alta.kommune.no, innen fredag 31. mars 2023. Dette innspillet vil bli besvart i saksfremlegget før vedtak av planprogrammet.