Om regelverket

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v blir ofte kalt «barnas arbeidsmiljølov».

Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av:

1. Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

a) virksomheten er regelmessig og
b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
c) antall barn som er tilstede samtidig er tre eller flere

2. Grunnskoler

3. Videregående skoler

Alle disse virksomhetens må planlegges og driftes etter kravene i forskriften. 

 

Forskriften inneholder blant annet bestemmelser om beliggenhet, utforming og innredning av inne- og uteområder, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og beredskap, smittevern, inneklima og luftkvalitet, lys og lydforhold, sanitære forhold og avfallshåndtering. Kravene i forskriften gjelder både ved planlegging, bygging, tilrettelegging og drift av skolen eller barnehagen.

Veiledere til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler utdyper kravene som er satt i forskriften:
Miljø og helse i barnehagen (IS-2072)
Miljø og helse i skolen (IS-2073)

 

Klage på barnas/elevenes miljø

Miljørettet helsevern utfører saksbehandling i enkeltsaker som gjelder barn og elevers fysiske miljø på bakgrunn av bekymringsmeldinger eller henvendelser.

Dette kan være meldinger fra ledelse eller verneombud i skoler og barnehager, fra elevråd og enkeltelever eller foreldre, for eksempel fra FAU.
Saker vedrørende barnas/elevenes arbeidsmiljø skal i utgangspunktet først tas opp med barnehagen/skolens ledelse før Miljørettet helsevern bringes inn i saken.
Det er imidlertid også mulig å kontakte Miljørettet helsevern som tilsynsmyndighet direkte for å søke råd og bistand. 

Alta kommune er også lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene i kommunen drives i samsvar med barnehageloven.
Som foresatt til barn i barnehage kan du også kontakte barnehagemyndigheten i kommunen dersom du ønsker å klage på barnehagen barnet ditt går i.

Statsforvalteren har ansvar for å følge opp klager på elevenes skolemiljø etter opplæringsloven.

Godkjenning av skoler og barnehager

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 omhandler krav til godkjenning:

Alle virksomheter som omfattes av forskriften skal være godkjent. Godkjenning gis etter søknad. 
Søknad om godkjenning skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten, dette kan være: 

- Ny virksomhet 
- Eksisterende virksomhet som ikke tidligere er godkjent 
- Renovering 
- Tilbygg 
- Midlertidige erstatningslokaler 
- Driftsmessige endringer (eksempel: omlegging av driftsform, utvidelse av antall elever) 

Det er en to- delt godkjenningsprosess: 

Trinn 1: Sendes inn når det foreligger planer for ny virksomhet eller endring i eksisterende virksomhet
Søknadsskjema trinn 1

Trinn 2: Sendes inn før oppstart av ny virksomhet eller oppstart av endringer i eksisterende virksomhet 
Søknadsskjema trinn 2

Opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten

Alvorlige hendelser ved skoler og barnehager – varslingsplikt til tilsynsmyndigheten 
I følge forskriftens § 5. Opplysnings- og informasjonsplikt, har lederen av virksomheten plikt til å informere tilsynsmyndigheten om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Det skal varsles dersom det oppstår forhold som er i strid med bestemmelsene i forskriften, og kan utgjøre en helserisiko for barn og unge 

Eksempler på typer hendelser/forhold som skal meldes:

 • Skader på barn/elever som krever omfattende legebehandling (alvorlige bruddskader, hjernerystelse eller lignende).
 • Hendelser som kunne vært potensielt livstruende (barn som går gjennom isen, barn som håndterer farlig verktøy/utstyr beregnet for voksne).
 • Hendelser hvor barn har forsvunnet fra barnehage/skole eller fra barnegruppa på tur.
 • Vedvarende utfordringer med inneklima (ventilasjonsanlegg og/eller oppvarmingsanlegg som ikke fungerer over tid, mistanke om fuktskader som gir helseplager).
 • Skadedyr og skadedyrsbekjempelse hvor det benyttes kjemiske bekjempelsesmidler.
 • Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer.
 • Eksterne forhold som skolen/barnehagen selv ikke er ansvarlig for (støy, støv osv.).
 • Alvorlige og vedvarende utfordringer i det psykososiale miljøet.

Listen er ikke uttømmende.

Meldingens innhold:
Meldingen skal inneholde en kort beskrivelse av hendelsen/forholdet og informasjon om kontaktperson, slik at vi kan vurdere om hendelsen skal følges opp fra vår side. Ved ulykker kan det sendes inn en kopi av avviksmelding/skademelding. Meldingen sendes fortrinnsvis på e- post til: postmottak.hs@alta.kommune.no . Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 78 45 54 40.

Virksomhetene må utarbeide rutiner for å sikre at opplysningsplikten overholdes (hvem melder hva og når og til hvem) 

Internkontroll

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 4 inneholder krav til internkontroll.

I henhold til forskriftens krav er det leder av virksomheten som skal påse at bestemmer i eller i medhold av forskriften overholdes. 
Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem. 

Alta kommune utarbeidet i 2016 en veiledning om internkontroll for eiere og ledere ved skoler og barnehager i Alta. Veiledningen er et hjelpemiddel til bruk for virksomhetene i arbeidet med internkontroll etter forskriften. 

Veiledningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av helsekonsulent, rådgiver barnehager, styrer fra en kommunal barnehage og styrer fra en privat barnehage. 
Veiledning retter seg i utgangspunktet mot barnehager, men kan også brukes av skoler. 

Veiledninger inneholder følgende: 

A. Krav til internkontroll og dokumentasjon
B. Forslag til oppbygging av et internkontrollsystem
C. Verktøykasse – sjekklister og tips

Pdf- versjon av veiledning om internkontroll, for eiere og ledere av skoler og barnehager. 
Ta kontakt med helsekonsulent i Alta kommune dersom det ønskes en redigeringsvennlig versjon, krto@alta.kommune.no 

Tilsyn av skoler og barnehager

Krav til tilsyn: 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 9: 

 • Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, jf. § 8. Ansvar og oppgaver innen miljørettet helsevern som i denne lov er lagt til kommunen, kan i tillegg til å delegeres etter bestemmelsene i kommuneloven delegeres til et interkommunalt selskap.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 25: 

 • Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes 
   

Retningslinjer for tilsyn i Alta kommune: 
I Alta kommunes retningslinjer for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern av 23.05.2014 er det gitt en beskrivelse av krav til tilsyn og internkontroll, lovverk og delegasjoner, arbeid i Alta kommune, tilsynsformer, tilsynskriterier og oversikt over tilsynsobjekter og tilsynsklasse.

I henhold til retningslinjene for risikobasert tilsyn innen miljørettet helsevern er barnehager og skoler klassifisert i tilsynsklasse B4 – middel til lav risiko for helseskade/miljøskade, med planlagt tilsyn hvert 4. år. I tillegg kommer tilsyn på grunn av klage, innmeldt hendelse, godkjenning m.v. 

Det finnes ulike former for tilsyn. For skoler og barnehager praktiseres følgende tilsyn: 

 • Dokumenttilsyn 
 • Hendelsesbasert tilsyn, tilsyn etter klage 
 • Inspeksjonstisyn 
 • Tematilsyn 
 • Godkjenning 
 • Systemrevisjon 

Det er utarbeidet et tilsynsregister som gir en oversikt over alle tilsynsobjekter innen miljørettet helsevern. Dokumentet ajourføres av helsekonsulent.

Det planlegges en revidering av retningslinjene, ny risikovurdering av tilsynsobjekter innen miljørettet helsevern, utarbeide plan for tilsyn samt ajourføre dokumentet «tilsyn- oversikt over virksomheter» i etterkant.  Dette arbeidet er så vidt startet opp, men ikke sluttført.

Oppsummeringsrapporter fra tilsyn 

Miljørettet helsevern - oppsummeringsrapport, tilsyn med grunnskoler i Alta 2021. Tema: Kapasitet i skolen 

Miljørettet helsevern - oppsummeringsrapport, tilsyn med barnehager våren 2020. Tema: smittevern, renhold og internkontroll