Om regelverket

Tidligere forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv er erstattet med forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Forskriften gjelder fra 1. juli 2023. 

Forskriften gjelder for planlegging, tilrettelegging og drift av

a. barnehager
b. grunnskoler
c. videregående skoler
d. skolefritidsordninger
e. leksehjelpordninger i tilknytning til skolevirksomhet
f. andre virksomheter, herunder barnepassvirksomheter og barneparker, som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder, når virksomheten er regelmessig og tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer og der tre eller flere barn er til stede samtidig.

Virksomhetens eier har ansvar for at kravene i forskriften blir oppfylt. 

Krav i forskriften:

Kapittel 2. Miljø- og helsekrav til virksomheter: 

 • Helsemessig tilfredsstillende virksomhet 
 • Beliggenhet 
 • Inneklima
 • Lysforhold 
 • Måltider og spisetid 
 • Drikkevann 
 • Sanitære anlegg 
 • Rengjøring og avfallshåndtering
 • Smittervern 
 • Beredskap, førstehjelp og sikkerhetsutstyr 

Kapittel 3. Godkjenning, internkontroll, tilsyn og klage mv

Helsedirektoratet har utarbeidet en veiledning til forskriften 

Artikkel om regelverket 

Virksomhetens informasjonsplikt til barn, elever og foreldre

I henhold til forskriftens § 17 skal virksomheten informere barn, elever og foreldre om forskriftens krav til det fysiske miljøet i skoler og barnehager, og muligheten til å henvende seg til kommunenm jfr § 20

Virksomheten skal gi barn, elever og foreldre relevant informasjon om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen, herunder om tiltak som iverksettes eller vurderes iverksatt. Dersom virksomheten blir kjent med at noe ved miljøet kan skade helsen til barna og elevene, skal barn, elever og foreldre snarest mulig varsles om det.

Virksomheten skal gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

 

Opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten

Alvorlige hendelser ved skoler og barnehager – varslingsplikt til tilsynsmyndigheten 
I følge forskriftens § 17 foreligger det en informasjonsplikt til tilsynsmyndigheten: Virksomheten skal gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold ved eiendommen eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen. 

Eksempler på opplysninger:

 • klager og tilbakemeldinger på inneklima
 • resultater fra ulike kartlegginger som viser overskridelse av normer og beskrivelse av tiltak som planlegges eller iverksettes
 • ventilasjonsanlegg som ikke virker over tid
 • radonmålinger som viser for høye konsentrasjoner av radon
 • utilfredsstillende renhold
 • oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer
 • vannlekkasje
 • forhold som kan forårsake smitte blant barn og unge
 • alvorlige skader eller hendelser som barn har vært utsatt for
 • forekomst av skadedyr eller skadedyrbekjempelse hvor det brukes kjemiske bekjempelsesmidler
 • eksterne forhold som barnehagen og skolen selv ikke er ansvarlig for, for eksempel støyende anleggsarbeider på nabotomten

Listen er ikke uttømmende.

Meldingens innhold:
Meldingen skal inneholde en kort beskrivelse av hendelsen/forholdet og informasjon om kontaktperson, slik at vi kan vurdere om hendelsen skal følges opp fra vår side. Ved ulykker kan det sendes inn en kopi av avviksmelding/skademelding. Meldingen sendes fortrinnsvis på e- post til: postmottak.hs@alta.kommune.no . Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 78 45 54 40.

Virksomhetene må utarbeide rutiner for å sikre at opplysningsplikten overholdes (hvem melder hva og når og til hvem) 

Veiledning fra Helsedirektoratet 

Godkjenning av skoler og barnehager

Forskriftens § 15 inneholder krav om godkjenning. 

Før oppstart av driften skal virksomheten være godkjent av kommunen. I Alta kommune har kommuneoverlegen godkjenningsmyndigheten. 
Søknad skal fremlegges når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten

Virksomheten må søke kommuneoverlegen om godkjenning ved planlegging av:

 • ny virksomhet, enten nytt bygg eller ny eier
 • nytt tilbygg til eksisterende virksomhet
 • renovering av eksisterende virksomhet
 • bruk av lokaler som ikke er godkjent
 • driftsmessige endringer
 • bruk av erstatningslokaler eller andre midlertidige lokaler

Søknadens innhold

En godkjenningssøknad skal inneholde dokumentasjon om hvordan virksomheten skal etableres, bygges og drives i samsvar med forskriften. Innhold i en godkjenningssøknad og type dokumentasjon som må legges frem i en søknadsprosess, avhenger av type tiltak.

Eksempler på punkter en søknad kan inneholde:

 • virksomhetens navn og type virksomhet (for eksempel skole, barnehage, SFO, dagmamma)
 • kontaktinformasjon (adresse, skoleeier, byggeier, leder)
 • hva søknaden gjelder / beskrivelse av tiltaket
 • tidspunkt for planlagt oppstart
 • beskrivelse av internkontrollsystem etter § 17, herunder beskrivelse av rutiner som er etablert eller plan for etablering av rutiner
 • byggeår og hva som er gjort av evt. tidligere rehabiliteringer eller utvidelser
 • antall barn eller elever virksomheten planlegges for
 • antall ansatte/årsverk
 • beskrivelse eller dokumentasjon av hvordan virksomhetens lokaler og uteområder er utformet, herunder
 • tegninger av innendørs og utendørs areal som viser med inndeling av soner/rom, funksjoner og størrelse
 • angivelse av netto innendørs og utendørs oppholdsareal med beskrivelse av eventuelle tilleggsarealer
 • beskrivelse av planlagt universell utforming
 • beskrivelse av beliggenhet

Kommunens godkjenningsmyndighet må vurdere om det skal gjennomføres befaring før oppstart. Det stilles ikke krav til befaring fra kommunen for at godkjenning kan gis, men befaring kan være nødvendig for å kunne vurdere om det er sannsynlig at virksomheten vil ha en helsemessig tilfredsstillende drift og et forsvarlig fysisk miljø.
 

Søknadsskjema
Alta kommune har ikke oppdatert søknadsskjema for godkjenning, men det vil bli lagt ut når det er klart. 
Ta kontakt med oss om du har en virksomhet som det skal søkes godkjenning av. 

Veiledning fra Helsedirektoratet 

Internkontroll

Forskriftens § 18 inneholder krav til internkontroll: 

 • Virksomheten skal ha internkontroll for å sikre at kravene i forskriften etterleves.
 • Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
 • Ved internkontroll etter denne paragrafen skal virksomheten
  • utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering,
  • ha nødvendige rutiner og prosedyrer,
  • avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik,
  • dokumentere internkontrollen i den form og det omfang som er nødvendig, og
  • evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, kvalitetssikres og vedlikeholdes i samsvar med regelverket. Internkontrollen skal altså sikre at lover og forskrifter følges.

Internkontroll skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontrollen skal være systematisk, og ikke hendelsesbasert.

Virksomheten må:

 • utarbeide beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
 • ha nødvendige rutiner og prosedyrer som sikrer etterlevelse av forskriftens krav
 • avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
 • dokumentere internkontrollen i den form og det omfang som er nødvendig
 • evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

I tillegg til den jevnlige oppfølgingen av internkontrollen, bør virksomheten også, minst én gang i året, gjennomgå selve systemet som er bygget opp og vurdere om det har fungert i praksis eller bør endres.

Virksomhetens eier har ansvar for internkontrollen, jfr. § 3. Oppgavene som omfattes av internkontrollen kan delegeres og fordeles på flere, selv om den ansvarlige vil ha det overordnede ansvaret.

Veiledning fra Alta kommune fra 2016: 
Alta kommune utarbeidet i 2016 en veiledning om internkontroll for eiere og ledere ved skoler og barnehager i Alta. Veiledningen er et hjelpemiddel til bruk for virksomhetene i arbeidet med internkontroll etter forskriften. 
Vi har ikke utarbeidet noen ny veiledning om internkontroll, men veiledningen fra 2016 kan brukes som et utgangspunkt. 

Veiledningen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av helsekonsulent, rådgiver barnehager, styrer fra en kommunal barnehage og styrer fra en privat barnehage. 
Veiledning retter seg i utgangspunktet mot barnehager, men kan også brukes av skoler. 

Veiledninger inneholder følgende: 

A. Krav til internkontroll og dokumentasjon
B. Forslag til oppbygging av et internkontrollsystem
C. Verktøykasse – sjekklister og tips

Pdf- versjon av veiledning om internkontroll, for eiere og ledere av skoler og barnehager. 
Ta kontakt med helsekonsulent i Alta kommune dersom det ønskes en redigeringsvennlig versjon, krto@alta.kommune.no 

Tilsyn av skoler og barnehager

Krav til tilsyn: 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 9: 

 • Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, jf. § 8. Ansvar og oppgaver innen miljørettet helsevern som i denne lov er lagt til kommunen, kan i tillegg til å delegeres etter bestemmelsene i kommuneloven delegeres til et interkommunalt selskap.

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, § 19 

 • Kommunen fører tilsyn med at at virksomhetene oppfyller kravene i forskriften. Kommunen skal prioritere sin tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko. 
 • Virksomheten skal legge frem nødvendige opplysninger for kommunen. Kommunens rett til opplysninger gjelder uavhengig av taushetsplikt. 
 • Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing, og ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr i samsvar med folkehelseloven § 13 til § 17 

 

Tilsyn i Alta kommune: 

Alta kommune ved kommuneoverlege og helsekonsulent har i løpet av vinteren 2023 revidert oversikten over alle tilsynsobjekter samt gjennomført nye risikovurderinger. 
Antall tilsynsobjekter innen skoler og barnehager i Alta er totalt: 46 virksomheter

Gjennomført risikovurdering har medført følgende resultat: 

Type virksomhet

Antall virksomheter

Risiko

Tilsynsklasse

Tilsynshyppighet (planlagt tilsyn)

Barnehager

27

Høy

1

Tilsyn hvert 3. år

Grunnskoler

18

Høy

1

Tilsyn hvert 3. år

Videregående skole

1

Høy

1

Tilsyn hvert 3. år 

 

Oversikten over omfatter tilsynsmyndighetens vurdering av planlagte tilsyn. Tilsyn med bakgrunn i innmeldte hendelser, søknad om godkjenning vil tas fortløpende. 

Kommentarer til gjennomførte risikovurderinger: 
Det ble gjennomført et samordnet tilsyn av barnehager i Alta i 2014, med tema psykososiale forhold. Ved det tilsynet ble det avdekket at barnehagene har mange rutiner for arbeidet med barnas trivsel og helse, mens det var en del mangler på dokumentasjon av rutiner og internkontroll. For noen av barnehagene ble det gjennomført tilsyn på tema smittevern og hygiene under pandemien, det har også vært gjennomført noen tilsyn ut fra mottatte meldinger om hendelser. 
For grunnskoler har det vært et tematilsyn på inneklima og luftkvalitet i 2017, samt et tematilsyn på kapasitet i 2019. Det er flere av skolene som har utestående avvik 

Den videregående skolen er en stor skole med mange frittstående bygg. Det er både eldre og nyere bygningsmasse. Det har vært over år vært gjennomført tilsyn i forhold til at skolen mangler godkjenning av virksomheten. 

Tilsynsplan: 
Det vil bli laget tilsynsplan fra å med år 2024. 
Høsten 2023 vil det bli jobbet med oppfølging av skoler med utestående avvik samt informere om ny forskrift. 

Oppsummeringsrapporter fra tilsyn 

Miljørettet helsevern - oppsummeringsrapport, tilsyn med grunnskoler i Alta 2021. Tema: Kapasitet i skolen 

Miljørettet helsevern - oppsummeringsrapport, tilsyn med barnehager våren 2020. Tema: smittevern, renhold og internkontroll 

Klage

Klagemuligheter etter forskriften 

 • Kommunens enkeltvedtak etter § 19 og § 20 kan påklages til statsforvalteren etter folkehelseloven § 19.
 • Eleven eller foreldrene kan påklage kommunens avgjørelse etter § 20 første ledd tredje punktum til statsforvalteren etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Foresatte og elever kan henvende seg til kommunen for å be om eller kreve at kommunen fatter vedtak om retting av bestemte forhold ved barnehagen eller skolen som antas å ha innvirkning på elevenes helse. Dersom kommunen avviser saken eller etter en konkret vurdering kommer til at det ikke er grunnlag for krav om retting, kan foreldrene fremme klage. Hvorvidt foresatte/elever har rettslig klageinteresse avgjøres etter en konkret vurdering av den enkelte sak. Momenter i en slik vurdering vil bl.a. kunne være:

 • Hvor mange barn/elever som antas å bli rammet, i hvor sterk grad og på hvilken måte barna/elevene blir rammet. Normalt vil det være slik at jo flere barn/elevers helse som kan være i faresonen, desto sterkere står saken deres rettslig.
 • Hva konsekvensene vil kunne være dersom kommunen ikke fatter slikt vedtak.
 • Andre måter å få gjennomslag på.